PFS Böcker

Titlar översikt (Titlar översikt)
· Indirekta skatter (Indirekta skatter)
· Skatterätt i allmänhet (Skatterätt i allmänhet)
· Mer än bara skatt (Mer än bara skatt)

Under länken Titlar översikt ovan anges inom parentes ”eget förlag” avseende de av mina böcker vilka är aktuella som kursmaterial till de kurser som jag håller i egen regi eller med något utbildningsinstitut.

Böckerna ingår i tre serier med färgerna blå, grön och röd, där:
– blå innehåller böcker med fokus på indirekta skatter, såsom mervärdesskatt (moms);
– grön innehåller böcker i ämnet skatterätt i allmänhet, dvs. moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter etc. samt regler om skatteförfarandet m.m.; och
– röd innehåller böcker om mer än bara skatt, dvs. böcker i andra ämnen än skatterätt samt böcker som i och för sig berör skatterätt men från ett allmängiltigt perspektiv, t.ex. utifrån ämnet fiscal sociology.

 • Böckerna kan tillhöra en eller flera av följande kategorier – vilka under Titlar översikt anges inom [ ]:
 • · Lärobok (1)
 • · Handbok (2)
 • · Förfarande och/eller formellt (3)
 • · Forskning (4)
 • · Kategori (5) – Indicates if a book is in English/Anger om en bok är på engelska
  • Förströelseläsning (6) – I denna kategori är en bok i första hand avsedd att roa, men den kan eventuellt i andra hand också fungera som ett komplement i en eller flera av kategorierna (1) – (4).
 • Om fler än en av kategorierna (1), (2), (3), (4) respektive (6) förekommer för en bok, anges i fetkursiv stil den kategori som boken i första hand avser.
 • Vissa av böckerna baseras på IMPAKT-konceptet och ingår ofta i mina kurser: jfr PFS Utbildning Skatt.
 • Beträffande fiscal sociology finns också ett s.k. paper, där jag introducerar boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law, som är min bok om en ny gren i ämnet fiscal sociologyPaper on The Making of Tax Laws.

Under länkarna Titlar översikt, Indirekta skatter, Skatterätt i allmänhet och Mer än bara skatt (se ovan) kan Du informera Dig om mina böcker på plattformen PFS, vilka är tillgängliga i fulltext i serierna blå, grön och röd under följande länkar: