F13

 

SKATTERÄTT M.M. Del 2

Innehåll

 • Särskilt om företrädaransvar
 • Särskilt om skatt och straffrätt
 • Särskilt om vissa redovisningsrättsliga frågor i samband med företrädaransvar och straffrätt på skatteområdet
 • Förslag till skattereformer och uppslag för forskning eller uppsatsämnen
 • SFS-historik över förfaranderegler inom skatterätten – ett verktyg för studenter och forskare samt praktiker

 

Särskilt om företrädaransvar

Under PFS Böcker återfinns fjärde upplagan av Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer, se 020Grön. I den boken behandlar jag företrädaransvarsinstitutet beträffande bland annat moms.

För övrigt återfinns här mitt examensarbete om företrädaransvar från 1985: 1985 vt 20p Göteborgs universitet. Det var det första sammanhållna verket om rättsutvecklingen i ämnet, och Du kan således finna uppgifter där av historiskt intresse beträffande företrädaransvarsinstitutet.

Särskilt om skatt och straffrätt

Skatteförfarandepraktikan (018Grön), som Du finner under PFS Böcker, innehåller bland annat straffrättsliga frågeställningar på skatteområdet.

Exempel på särskilda straffrättsliga frågeställningar avseende moms återfinns i mitt föredrag på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet. Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS. [Framsida till PM med föredrag; OH-bild från arrangören VJS.] Jag har följt upp det ämnet med en artikel i Svensk Skattetidning, Momsbedrägerier av så kallad karuselltyp och NJA 2018 s. 704 (SvSkT 2 2022, s. 118-130). Föredraget från 2001 och artikeln från 2022 ingår i kursmaterialet till min kurs Momsbedrägerier genom karusellhandel (se ang. mina kurser under PFS Utbildning Skatt). Dessutom har jag följt upp min artikel i Svensk Skattetidning, genom att jag tar upp bland annat frågan om förfarandemissbruk i samband med karusellhandel också i en artikel i Dagens Juridik 2023-03-15. Däri anknyter jag även till ett upplägg, som jag tar upp i en artikel i Balans fördjupning år 2018, vilket skulle kunna analyseras i samband med frågor om karusellhandel.

Exempel på särskilda straffrättsliga frågeställningar avseende inkomstskatt återfinns i min artikel i Balans fördjupningsbilaga, Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 13-17 – Skattebrott och bokföringsbrott När det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet.

För övrigt återfinns under Artiklar en trilogi av artiklar av mig som berör straffrätten och skatteområdet, vilka publicerades i Dagens Juridik 2019-02-192019-03-11 och 2019-03-26.

Särskilt om vissa redovisningsrättsliga frågor i samband med företrädaransvar och straffrätt på skatteområdet

Jag och Civ. ek. Greger Bolin lämnade den 18 december 2018 förslag med framför allt processuella kommentarer till International Accounting Standards Board (IASB) angående dess Discussion Paper av den 28 juni 2018 i FICE-projektet, dvs. the Financial Instruments with Characteristics of Equity research project. Vårt förslag är av ett processuellt intresse för tillämpningen av IAS 32 angående distinktionen mellan skuld och eget kapital beträffande sådana finansiella instrument. Något som kan vara av betydelse exempelvis i mål om företrädares personliga ansvar för skatteskulder hos juridiska personer (företrädaransvar) samt i brottmål om bokföringsbrott och skattebrott. Projektledaren för FICE-projektet gav en personlig positiv respons på vårt förslag per mejl den 25 mars 2020.

I förevarande sammanhang får jag också nämna min artikel i Dagens Juridik 2020-03-06, ”Samlat grepp nödvändigt beträffande nationella skattereformer”. Där tar jag bland annat upp risken för en börsbubbla, och anger som en komplicerande omständighet i det hänseendet att numera har mer än 39 procent av företagen på Stockholmsbörsen goodwillposter som överstiger 50 procent av det egna kapitalet, och att i många av dem är goodwill den största tillgångsposten i balansräkningen.

Förslag till skattereformer och uppslag för forskning eller uppsatsämnen

I ovan nämnda artikel i Dagens Juridik 2020-03-06 föreslår jag en reformering av inkomstskatten. Där hänvisar jag även bland annat till min artikel om en så kallad boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning i Balans fördjupningsbilaga, Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 8-13.

Artiklarna under denna rubrik ger sålunda även uppslag till forskning eller uppsatsämnen på skatteområdet. Under Artiklar finns samtliga mina publicerade artiklar, vilka dessutom anges i en fullständig förteckning där. Jag lämnar här också särskilda exempel på uppsatsämnen för studenter vid högskola/universitet. Se även Justitiedepartementets PM med förslag till uppsatsämnen: 2022-06-142020-04-302019-03-11.

SFS-historik över förfaranderegler inom skatterätten – ett verktyg för studenter och forskare samt praktiker

SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess: Andra upplagan, som är tillgänglig under PFS Böcker (kod 021Grön), innehåller ett historiskt register över SFS och förarbeten avseende författningar om beskattningsförfarandet och förvaltningsprocessen i Sverige. På sidan 12 i boken finns ett schema över SFS-historiken avseende författningarna. Schemat ger en väg bakåt i författningshistoriken för olika förfaranderegler.

SFS-registret sträcker sig från 1950-talet till och med SFS 2019:804, som vid tillkomsten av bokens senaste upplaga var senaste ändrings-SFS beträffande mervärdesskatteförordningen (1994:223). Jag har tänkt mig att bokens register ska stimulera akademiker verksamma inom skatterätten till forskning beträffande frågor om beskattningsförfarandet, men att det givetvis också ska vara till nytta för praktiker, såsom domare och processförare verksamma på skatteområdet samt handläggare inom Skatteverket.

SFS-registret omfattar gällande författningar avseende beskattningsförfarandet och upphävda författningar på området. Författningarna anges med deras nummer enligt svensk författningssamling (SFS). Dessutom upptar registret de till respektive SFS-nr hörande förarbetena, med begränsning till Regeringens propositioner och Riksdagsutskottens betänkanden samt, i förekommande fall, EU-rättsakter. SFS-registret omfattar:

    • skatteförfarandelagen (2011:1244),
    • mervärdesskattelagen (1994:200),
    • lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster,
    • tullagen (2016:253),
    • de till nämnda lagar hörande förordningarna,
    • lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
    • lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och lagar och
    • förordningar som är föregångare till nämnda författningar samt
    • förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. och
    • lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

 

SFS-registret omfattar även:

    • förvaltningslagen (2017:900),
    • dess föregångare förvaltningslagen (1986:223), och
    • förvaltningsprocesslagen (1971:291).

 

Källan till uppgifterna i SFS-registret är Regeringskansliets rättsdatabaser (www.regeringen.se). Därmed är SFS-registret tämligen omfattande historiskt sett från 1950-talet till nutid. Beträffande mervärdesskattelagen och tullsystemet omfattar registret inte bara SFS-nr för förfaranderegler, utan även för materiella bestämmelser.

Boken med SFS-registret är inte uttömmande, utan är tänkt att ge en historisk ”SFS-överblick” i förevarande hänseenden. Eftersom historiken är svår att följa, ska schemat på sidan 12 i boken ge den funktionen av ett verktyg för att finna olika SFS avseende framför allt beskattningsförfarandet. Med anledning av momsreformen den 1 juli 2023 har jag uppdaterat schemat på den sidan i en särskild fil, som återfinns här.