Pedagogiskt Forum Skatt – PFS-plattformen

– Ursprungligen lanserad av Björn Forssén vid lunchseminarium på Örebro universitet (JPS) 2015-10-19. Deltagare vid seminariet: se här.

PFS, en plattform för lärandefokuserade studier i skatterätt

Pedagogiskt Forum Skatt – PFS är en plattform för utbildning som jag har utvecklat och utvecklar kontinuerligt. Grundtanken med den är att kurserna ska vara lärandefokuserade och inte lärarefokuserade. Det är den som studerar som står i centrum, vilket innebär att det rör sig om ett lärande skatterätt och inte bara om skatterätt. I en artikel 2019-12-11 i nättidningen Örebronyheter ger jag en samlad, översiktlig presentation av utbildningsplattformen PFS.

Mina kurser i egen regi med användning av PFS-plattformen är för närvarande följande:

 • Nyheter om vinstmarginalmomsen – avseende viss varuhandel, m.m., inget särskilt kursmaterial, utan kursen baseras framför allt på lag- och direktivtexter
 • ”Momskaruseller” samt näringspenningtvätt, m.m., material tillhandahålls särskilt
 • Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag020Grön
 • Avtal och momsproblem028Blå
 • Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag015Grön
 • Vouchrar i momshänseende024Blå
 • Momsreformen 1 juli 2023 – särskilt om särskilda ordningar för moms vid e-handel, Tidningen Balans, fördjupning 2023, s. 1-11
 • Omprövning och överklagande av skattebeslut019Grön
 • Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorgJFT 4 2019, s. 240-253
 • Certifierad analytiker – mervärdesskatt027Blå
 • Certifierad analytiker – inkomstskatt017Grön

 

Studiematerialet i andra kurser/info än enligt listan ovan kan vara mycket enkelt, t.ex. en stilistisk översikt avseende momsredovisningen i ett företag. Den som t.ex. bara vill repetera finner ett sådant exempel på studiematerial här.

Den som är intresserad av någon av kurserna listade enligt ovan kan i förväg läsa någon av mina böcker och artiklar från PFS Böcker och Artiklar samt mitt artikelutkast och PM, vilka återfinns under länkarna ovan. Jag anger bara de produkter som används i första hand på kurserna. Mer material från i första hand PFS Böcker får den som anmäler sig till en eller flera av kurserna. På kurserna kan även material från mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola förekomma, se: Material FÖ SEM mm. Allt kursmaterial är producerat av mig, varför det ingår i kursavgiften. För mera info om kurserna ovan: kontakta gärna mig per e-post eller mobil.

Under PFS Böcker och länken Titlar översikt återfinns de av mina böcker från och med 2015 som är aktuella som kursmaterial till kurser som jag håller i egen regi eller med en skola/ett utbildningsinstitut. Böckerna kan tillhöra en eller flera av de kategorier som jag anger för mina böcker inom [ ] under Titlar översikt , dvs. kategorierna Lärobok (1), Handbok (2), Förfarande och/eller formellt (3), Forskning (4), bok skriven på engelska (5) och Förströelseläsning (6). De böcker som ingår i kursmaterialet kan tillhöra en eller flera av kategorierna, beroende på nivå och inriktning på aktuell kurs. Typiskt sett rör det sig om böcker i kategorierna (1), (2) och (3). Om fler än en av kategorierna (1), (2), (3) eller (4) förekommer för en bok, använder jag på kurserna den eller de för vilka det anges i fetkursiv stil att en bok i första hand tillhör kategorierna (1), (2) eller (3). Jag kan också enligt överenskommelse skräddarsy en kurs i skatterätt, varvid böcker som i första hand avser nivå (4) också kan förekomma och/eller någon bok på engelska (5). Den som vill att jag skräddarsyr en kurs kan först titta under PFS Böcker på samtliga av böckernas baksidestexter, vilka återfinns samlade för respektive serie, dvs.: blå (Indirekta skatter), grön (Skatterätt i allmänhet) och röd (Mer än bara skatt). För den som bara vill få en historisk överblick av skattesystemet i Sverige och samtidigt – förhoppningsvis – litet underhållning, rekommenderar jag Skatt i skrattspegeln (012Röd), som jag ger en kategori (6) på skalan. För övrigt finns under Böcker info om mina böcker från 1993-2014, och vissa av dem kan hämtas i fulltext: Böcker m.m..

PFS-plattformen för kurserna fungerar också som ett verktyg för kursdeltagaren vid problemlösning efter genomgången kurs. Det första verktyget är komihågordetIMPAKT”, som ger stöd för minnet beträffande vilka skatter och avgifter som är vanligast förekommande i det svenska skattesystemet.

 • IMPAKT är ett utbildningskoncept inom skatterätten som jag utvecklade bland annat vid min undervisning i skatterätt på Örebro universitet och Södertörns högskola. Jag presenterade sedan konceptet vid mitt så kallade pedaseminarium på Örebro universitet den 10 mars 2016, benämnt Pedagogisk plattform för skattestudier. IMPAKT-konceptet är således en viktig del i PFS-plattformen.

 

Nybörjare kan läsa nedan vad IMPAKT står för, så har lärandet i skatterätt påbörjats.

IMPAKT står för: Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgift, Källskatt, Tull. Basen i PFS-plattformen består i uppbyggnaden av IMPAKT-konceptet, genom PM:en A-F om grunderna för skattesystemet och dess olika skatter och avgifter, dvs.:

    • A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
    • B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
    • C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
    • D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
    • . IMPAKT – vissa frågor om tullrätt m.m., och
    • F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.

 

Dessa PM, om åtta sidor vardera, återfinns också i en av böckerna från PFS Böcker, nämligen IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet (016Grön).

För den som saknar förkunskaper och förförståelse om ämnet mervärdesskatt, och enkelt vill få en ungefärlig uppfattning om det, har jag skrivit och tecknat en introduktionsbok i bild och text, MOMS I BILD OCH TEXT En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt: Andra upplagan (032Blå). Den boken kan också fungera som en enkel repetition i ämnet mervärdesskatt, innan den som är intresserad anmäler sig till min kurs Certifierad analytiker – mervärdesskatt.

 

Verktygslådan

Den som vill bygga en individuell verktygslåda för att exempelvis ”kvalitetssäkra” sin organisations rutiner avseende momshanteringen kan använda checklistan VAT Audit LVT, som återfinns här nedan. IMPAKT-konceptet här ovan ingår också i verktygslådan, och ger en tvärskatterättslig överblick. Ett nationellt och globalt perspektiv på olika källor återfinns i min Länksamling här nedan:

 

 • IMPAKT-konceptet: se ovan.
 • Länksamling till offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato – ett verktyg för bl.a. skatterättsliga studier (Detta verktyg har jag utvecklat för bl.a. skatterättsliga studier, och utgör en samling av länkar till hemsidor inom och utom Sverige med info avseende olika ämnen).
 • VAT Audit LVT ett särskilt verktyg för ”kvalitetssäkring” av momshanteringen i företag/organisationer [Detta verktyg är en checklista för momsanalyser avseende likvider (L), varor (V) och tjänster (T) i företag och organisationer. Checklistan utgör ett särskilt verktyg för den som redan är väl utbildad i ekonomi och skatter och har en omfattande erfarenhet av tillämpning av momsregler, och kan användas när denne arbetar med att ”kvalitetssäkra” sin organisations rutiner avseende momshanteringen.]

 

Andra produkter som kan ingå i verktygslådan är exempelvis den bok och artikel med en SFS-historik som återfinns här på hemsidan under Forskning/F13, rubriken SFS-historik över förfaranderegler inom skatterätten – ett verktyg för studenter och forskare samt praktiker. I övrigt föreslår jag den som vill bygga sin individuella verktygslåda med produkter här på hemsidan, att lägga till i en sådan låda de böcker och artiklar som jag anger ovan att jag i första hand använder till mina kurser. Ett alternativ eller komplettering till en kurs kan vara en företags-/organisationsträff, där ett företag eller organisation anlitar mig för att skräddarsy en verktygslåda, för att skapa rutiner för undvikande av att problem uppstår eller upprepas beträffande framför allt skattefrågor.