Pedagogiskt Forum Skatt – PFS-plattformen

– Ursprungligen lanserad vid lunchseminarium på Örebro universitet (JPS) 2015-10-19, av Björn Forssén

PFS, en plattform för lärandefokuserade studier i skatterätt

Pedagogiskt Forum Skatt – PFS är en plattform för utbildning som jag har utvecklat och utvecklar kontinuerligt. Grundtanken med den är att kurserna ska vara lärandefokuserade och inte lärarefokuserade. Det är den som studerar som står i centrum, vilket innebär att det rör sig om ett lärande skatterätt och inte bara om skatterätt. I en artikel 2019-12-11 i nättidningen Örebronyheter ger jag en samlad, översiktlig presentation av utbildningsplattformen PFS.

Mina kurser i egen regi med användning av PFS-plattformen är för närvarande följande:

    • Momsbedrägerier genom karusellhandelSST 2 2022, s. 118-130
    • Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag020Grön
    • Avtal och momsproblem028Blå
    • Ägarledda företag – skattefrågor i små och medelstora företag015Grön
    • Vouchrar i momshänseende024Blå
    • Momsreformen 1 juli 2023 – särskilt om särskilda ordningar för moms vid e-handel, utkast till artikel
    • Skatter och betalningssvårigheter, föreläsnings-PM (ej uppdaterat)
    • Omprövning och överklagande av skattebeslut019Grön
    • Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorgJFT 4 2019, s. 240-253
    • Certifierad analytiker – mervärdesskatt027Blå
    • Certifierad analytiker – inkomstskatt017Grön

 
Den som är intresserad av någon av kurserna ovan kan i förväg läsa någon av mina böcker och artiklar från PFS Böcker och Artiklar samt mitt artikelutkast och PM, vilka återfinns under länkarna ovan. Jag anger bara de produkter som används i första hand på kurserna. Mer material från i första hand PFS Böcker får den som anmäler sig till en eller flera av kurserna. På kurserna kan även material från mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola förekomma, se: Material FÖ SEM mm. Allt kursmaterial är producerat av mig, varför det ingår i kursavgiften. För mera info om kurserna ovan: kontakta gärna mig per e-post eller mobil.

Under PFS Böcker och länken Titlar översikt återfinns de av mina böcker från och med 2015 som är aktuella som kursmaterial till kurser som jag håller i egen regi eller med en skola/ett utbildningsinstitut. Böckerna kan tillhöra en eller flera av de kategorier som jag anger för mina böcker inom [ ] under Titlar översikt , dvs. kategorierna Lärobok (1), Handbok (2), Förfarande och/eller formellt (3), Forskning (4), bok skriven på engelska (5) och Förströelseläsning (6). De böcker som ingår i kursmaterialet kan tillhöra en eller flera av kategorierna, beroende på nivå och inriktning på aktuell kurs. Typiskt sett rör det sig om böcker i kategorierna (1), (2) och (3). Om fler än en av kategorierna (1), (2), (3) eller (4) förekommer för en bok, använder jag på kurserna den eller de för vilka det anges i fetkursiv stil att en bok i första hand tillhör kategorierna (1), (2) eller (3). Jag kan också enligt överenskommelse skräddarsy en kurs i skatterätt, varvid böcker som i första hand avser nivå (4) också kan förekomma och/eller någon bok på engelska (5). Den som vill att jag skräddarsyr en kurs kan först titta under PFS Böcker på samtliga av böckernas baksidestexter, vilka återfinns samlade för respektive serie, dvs.: blå (Indirekta skatter), grön (Skatterätt i allmänhet) och röd (Mer än bara skatt). För den som bara vill få en historisk överblick av skattesystemet i Sverige och samtidigt – förhoppningsvis – litet underhållning, rekommenderar jag Skatt i skrattspegeln (012Röd), som jag ger en kategori (6) på skalan. För övrigt finns under Böcker info om mina böcker från 1993-2014, och vissa av dem kan hämtas i fulltext: Böcker m.m..

PFS-plattformen för kurserna fungerar också som ett verktyg för kursdeltagaren vid problemlösning efter genomgången kurs. Det första verktyget är komihågordetIMPAKT”, som ger stöd för minnet beträffande vilka skatter och avgifter som är vanligast förekommande i det svenska skattesystemet.

Nybörjare kan läsa nedan vad IMPAKT står för, så har lärandet i skatterätt påbörjats.

IMPAKT står för: Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgift, Källskatt, Tull. Basen i PFS-plattformen består i uppbyggnaden av IMPAKT-konceptet, genom PM:en A-F om grunderna för skattesystemet och dess olika skatter och avgifter, dvs.:

    • A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
    • B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
    • C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
    • D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
    • . IMPAKT – vissa frågor om tullrätt m.m., och
    • F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.

 
Dessa PM, om åtta sidor vardera, återfinns också i en av böckerna från PFS Böcker, nämligen IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet (016Grön).

För den som saknar förkunskaper och förförståelse om ämnet mervärdesskatt, och enkelt vill få en ungefärlig uppfattning om det, har jag skrivit och tecknat en introduktionsbok i bild och text, MOMS I BILD OCH TEXT En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt: Andra upplagan (032Blå). Den boken kan också fungera som en enkel repetition i ämnet mervärdesskatt, innan den som är intresserad anmäler sig till min kurs Certifierad analytiker – mervärdesskatt.

Under Forskning återfinns material som framför allt riktas till den som förbereder ett uppsats- eller forskningsarbete. Jag har gjort material som kan passa för den som avser att göra sådant arbete angående t.ex. indirekta skatter eller fiscal sociology. Sålunda nämner jag där bland annat att min bok SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess: Andra upplagan (021Grön) utgör ett verktyg för att ge en historisk ”SFS-överblick” avseende framför allt förfarandereglerna på skatteområdet. På sidan 12 i boken finns ett schema, som gör den till just ett verktyg i det hänseendet.

Länkar till offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato – ett verktyg för bl.a. skatterättsliga studier

I mina kurser hänvisar jag ibland också till svenskt och utländskt offentligt tryck etc. på nätet. Klicka här, för att få en fullständig översikt av de länkar som jag har lagt upp till exempelvis organisationer etc. enligt nedan. Länksamlingen ger olika rutter (R) till dem, och samlingen kan därigenom fungera som ett verktyg till en eller flera av mina kurser. Klicka på R1 – R11, om Du vet inom vilket område enligt rubrikerna nedan som Du söker info.

 • Sveriges riksdag och Regeringen etc. samt Sveriges advokatsamfund /R1/
 • Vissa svenska myndigheter och branschorganisationer/fackföreningar, etc. /R2/
 • Vissa domstolar etc. inom och utom Sverige /R3/
 • Europarättsliga organisationer m.m. /R4/
 • Förenta Nationerna (FN), Världshandelsorganisationen (WTO) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) /R5/
 • OECD /R6/
 • Interpol /R7/
 • Vissa internationella frihandelsavtal etc. /R8/
 • Vissa utländska bibliotek och myndigheter /R9/
 • Vissa uppgifter som berör USA /R10/
 • Nato /R11/