Översikt innehåll

Översikt avseende innehållet på denna hemsida


PFS Utbildning Skatt

  • Pedagogiskt Forum Skatt (PFS) är en plattform för lärandefokuserade studier skatterätt som jag lanserade vid ett lunchseminarium på Örebro universitet (JPS – Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete) 2015-10-19, och vidareutvecklar. PFS-plattformen för min undervisning fungerar också som ett verktyg för kursdeltagaren vid problemlösning efter genomgången kurs. Det första verktyget är komihågordet ”IMPAKT”, som ger stöd för minnet beträffande vilka skatter och avgifter som är vanligast förekommande i det svenska skattesystemet. Under några år utvecklade jag IMPAKT i samband med min undervisning i skatterätt vid JPS och Sh, innan jag presenterade konceptet vid en föreläsning hos JPS den 8 november 2016 med titeln Skattesystemets grunder med IMPAKT. Inför föreläsningen distribuerades via JPS ett PM som jag hade upprättat, med delarna A, B, C, D och F i IMPAKT-konceptet (se under Material FÖ SEM mm), vilka numera består av A, B, C, D, E och F under PFS Utbildning Skatt.

 

Till PFS-plattformen hör även:

  • PFS Böcker, där mina e-böcker inom främst skatterätten återfinns; samt
  • Artiklar, där mina publicerade artiklar återfinns.
   [Info om mina böcker från tiden innan jag började att utveckla PFS-plattformen återfinns under Böcker, och vissa av dem kan hämtas i fulltext: Böcker m.m.]

 

Material FÖ SEM mm. innehåller info om mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola – till exempel hos Södertörns högskola. Även detta material bidrar till mitt bygge av PFS-plattformen.

 

Under PFS Utbildning Skatt finns något som jag kallar för verktygslådan, och som består i IMPAKT-konceptet, en Länksamling till olika källor inom och utom Sverige och checklistan VAT Audit LVT samt ytterligare produkter som finns här på hemsidan. Med detta kan en praktiker bygga sin individuella verktygslåda till stöd för att exempelvis ”kvalitetssäkra” sin organisations rutiner avseende momshanteringen.

 

 • Här finns dessutom: HÄNVISNINGAR TILL Björn Forssén I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC.

 

Forskning

Under Forskning återfinns ett material som riktas bl.a. till den som förbereder ett uppsats- eller forskningsarbete. Det är tänkt att fungera som en idéguide för studier och forskningsinsatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Även detta material bidrar till utvecklingen av PFS-plattformen. Jag delar in materialet i fråga enligt följande:

  • SKATTERÄTT M.M.

 

  • Del 1 F10
  • Innehåll
   • Indirekta skatter
    • Bakgrund till min forskning på området
    • Specialprojekt – Indirekta skatter och forskningen i Sverige F11
    • Special project – Indirect taxes and the research in Sweden F12
    • T1. Tips till forskare inom EU-rätten och till studenter inför mina föreläsningar och seminarier på EU-magisterprogrammet vid Södertörns högskola (Sh)
    • T2. Tip-offs to researchers in the field of the EU law and to students before my lectures and seminars on the EU Master programme at Södertörn University (Sh) [T2=T1 translated into English]
    • Övriga av mina forskningsinriktade artiklar avseende moms i Balans fördjupning / The others of my articles aiming at research regarding VAT in Balans fördjupning
    • Vid mina föreläsningar och seminarier på EU-magisterprogrammet vid Sh kommer jag fr.o.m. 2023 att använda i första hand något av följande båda alternativ / At my lectures and seminars on the EU Master programme at the Sh I will as from 2023 use in the first place someone of the following two alternatives
    • Vid min särskilda föreläsning om svenska språkets ställning i EU-rätten använder jag i första hand / At my special lecture on the position of the Swedish language in the EU law, I use in the first place
    • Andra rättsområden som kan vara av intresse för bedömning av t.ex. en momsfråga
    • Mer om moms

 

  • Del 2 F13
  • Innehåll
   • Momskaruseller” samt näringspenningtvätt, m.m. / ”VAT carrousels” and commercial money laundering, etc.
   • Frågor om straffrätt på skatteområdet och om företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer
   • Frågor om ekonomi och redovisning i förhållande till processuella frågor om moms och inkomstskatt
   • SFS-historik över förfaranderegler inom skatterätten – ett verktyg för studenter och forskare samt praktiker

    

  • FISCAL SOCIOLOGY [Sociology of taxation (Sw., skattesociologi)] F20

 

  • Allmän information till stöd för studenter, forskare och praktiker
  • Vissa källor angående språkfrågor avseende svenska resp. engelska samt avseende EU
  • Förkortningar – olika svenska lagar, etc./Abbreviations – various Swedish acts, etc.
  • Förkortningar av vissa riksdagsutskott
  • Om gällande mervärdesskattelag (2023:200) samt föregångarna mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1968:430) om mervärdeskatt
  • Vissa rättsakter
  • Certain legislations
  • Jämför särskilt artikel 15.2 b i mervärdesskattedirektivet och i the VAT Directive och orden sakrätter och rights in rem / Compare especially article 15(2)(b) of mervärdesskattedirektivet and the VAT Directive and the words sakrätter and rights in rem:
   • Särskilt om betydelsen av in rem på engelska / Especially about the meaning of in rem in English
   • Exempel på in rem från Wikipedia / Examples of in rem from Wikipedia