Översikt innehåll

Översikt avseende innehållet på denna hemsida


PFS Utbildning Skatt

  • Pedagogiskt Forum Skatt (PFS) är en plattform för lärandefokuserade studier skatterätt som jag lanserade vid ett lunchseminarium på Örebro universitet (JPS – Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete) 2015-10-19, och vidareutvecklar. PFS-plattformen för min undervisning fungerar också som ett verktyg för kursdeltagaren vid problemlösning efter genomgången kurs. Det första verktyget är komihågordet ”IMPAKT”, som ger stöd för minnet beträffande vilka skatter och avgifter som är vanligast förekommande i det svenska skattesystemet. Under några år utvecklade jag IMPAKT i samband med min undervisning i skatterätt vid JPS och Sh, innan jag presenterade konceptet vid en föreläsning hos JPS den 8 november 2016 med titeln Skattesystemets grunder med IMPAKT. Inför föreläsningen distribuerades via JPS ett PM som jag hade upprättat, med delarna A, B, C, D och F i IMPAKT-konceptet (se under Material FÖ SEM mm), vilka numera består av A, B, C, D, E och F under PFS Utbildning Skatt.
  • Ett annat verktyg som jag har utvecklat för bl.a. skatterättsliga studier är en samling av länkar till olika källor inom och utom Sverige.

 
De båda huvudrubrikerna under PFS Utbildning Skatt är sålunda följande:

  • PFS, en plattform för lärandefokuserade studier i skatterätt
  • Länkar till offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato – ett verktyg för bl.a. skatterättsliga studier

 
Till PFS-plattformen hör även:

  • mina e-böcker inom främst skatterätten, vilka återfinns under PFS Böcker;
  • samt mina artiklar, vilka återfinns under Artiklar.
   [Info om mina böcker från tiden innan jag började att utveckla PFS-plattformen återfinns under Böcker, och vissa av dem kan hämtas i fulltext: Böcker m.m.]

 
För info om mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola – till exempel hos Södertörns högskola, Sh – se under Material FÖ SEM mm.
Sådant material bidrar också när jag bygger vidare på PFS-plattformen.


Forskning

Under Forskning återfinns ett material som riktas bl.a. till den som förbereder ett uppsats- eller forskningsarbete. Det är tänkt att fungera som en idéguide för studenters och forskares insatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Jag delar in materialet i fråga enligt följande:

  • SKATTERÄTT
  • FISCAL SOCIOLOGY (Sociology of Tax Law)
  • HÄNVISNINGAR TILL MIG I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC.

 
Materialet som jag utvecklar under Forskning bidrar också till att utveckla PFS-plattformen.


VAT Audit LVT
ett särskilt verktyg för ”kvalitetssäkring” av momshanteringen i företag/organisationer

VAT Audit LVT är en checklista för momsanalyser avseende likvider, varor och tjänster i företag och organisationer. Checklistan ingår inte i PFS-plattformen, utan utgör ett särskilt verktyg för den som redan är väl utbildad i ekonomi och skatter och har en omfattande erfarenhet av tillämpning av momsregler, när denne arbetar med att ”kvalitetssäkra” sin organisations rutiner avseende momshanteringen.