Översikt innehåll

Översikt avseende innehållet på denna hemsida


PFS Utbildning Skatt

  • Pedagogiskt Forum Skatt (PFS) är en plattform för lärandefokuserade studier skatterätt som jag lanserade vid ett lunchseminarium på Örebro universitet (JPS – Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete) 2015-10-19, och vidareutvecklar. PFS-plattformen för min undervisning fungerar också som ett verktyg för kursdeltagaren vid problemlösning efter genomgången kurs. Det första verktyget är komihågordet ”IMPAKT”, som ger stöd för minnet beträffande vilka skatter och avgifter som är vanligast förekommande i det svenska skattesystemet. Under några år utvecklade jag IMPAKT i samband med min undervisning i skatterätt vid JPS och Sh, innan jag presenterade konceptet vid en föreläsning hos JPS den 8 november 2016 med titeln Skattesystemets grunder med IMPAKT. Inför föreläsningen distribuerades via JPS ett PM som jag hade upprättat, med delarna A, B, C, D och F i IMPAKT-konceptet (se under Material FÖ SEM mm), vilka numera består av A, B, C, D, E och F under PFS Utbildning Skatt.

 

Till PFS-plattformen hör även:

  • PFS Böcker, där mina e-böcker inom främst skatterätten återfinns; samt
  • Artiklar, där mina publicerade artiklar återfinns.
   [Info om mina böcker från tiden innan jag började att utveckla PFS-plattformen återfinns under Böcker, och vissa av dem kan hämtas i fulltext: Böcker m.m.]

 

Material FÖ SEM mm. innehåller info om mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola – till exempel hos Södertörns högskola. Även detta material bidrar till mitt bygge av PFS-plattformen.

 

Verktyg för bl.a. skatterättsliga studier utgörs också av min samling av länkar till källor inom och utom Sverige:

  • Länksamling till offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato – ett verktyg för bl.a. skatterättsliga studier

 

Forskning

Under Forskning återfinns ett material som riktas bl.a. till den som förbereder ett uppsats- eller forskningsarbete. Det är tänkt att fungera som en idéguide för studier och forskningsinsatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Även detta material bidrar till utvecklingen av PFS-plattformen. Jag delar in materialet i fråga enligt följande:

  • SKATTERÄTT M.M.

 

  • Del 1 F10 Om min forskning ang. indirekta skatter samt mina föreläsningar och seminarier ang. EU-rätt
  • Specialprojekt – Indirekta skatter och forskningen i Sverige F11
  • Special project – Indirect taxes and the research in Sweden F12

 

  • Del 2 F13 Förslag till reformer och uppslag till forskning och uppsatser på skatteområdet
  • Frågor om ekonomi och redovisning i förhållande till processuella frågor om moms och inkomstskatt
  • Frågor om straffrätt på skatteområdet och om företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer
  • SFS-historik över förfaranderegler inom skatterätten – ett verktyg för studenter och forskare samt praktiker

 

  • FISCAL SOCIOLOGY [Sociology of taxation (Sw., skattesociologi)] F20

 

  • HÄNVISNINGAR TILL MIG I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC. F30

 

VAT Audit LVT ett särskilt verktyg för ”kvalitetssäkring” av momshanteringen i företag/organisationer

VAT Audit LVT är en checklista för momsanalyser avseende likvider, varor och tjänster i företag och organisationer. Checklistan ingår inte i PFS-plattformen, utan utgör ett särskilt verktyg för den som redan är väl utbildad i ekonomi och skatter och har en omfattande erfarenhet av tillämpning av momsregler, när denne arbetar med att ”kvalitetssäkra” sin organisations rutiner avseende momshanteringen.