Forskning

 

Denna undersida har jag tänkt ska fungera som en idéguide för studier och forskningsinsatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Vidare är min tanke att den ska fungera som en förstudie till fördjupade studier eller forskning i ämnet fiscal sociology.

Materialet som jag utvecklar här hänför jag under följande båda huvudrubriker:

 

 

 • FISCAL SOCIOLOGY [Sociology of taxation (Sw., skattesociologi)] F20

 

Allmän information till stöd för studenter, forskare och praktiker

 

Vissa källor angående språkfrågor avseende svenska resp. engelska samt avseende EU

 

Förkortningar – olika svenska lagar, etc./Abbreviations – various Swedish acts, etc.: Klicka här/Click here.

Förkortningar av vissa riksdagsutskott: Klicka här.

 

Om gällande mervärdesskattelag (2023:200) samt föregångarna mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1968:430) om mervärdeskatt

Mervärdesskattelagen (2023:200), ML, gäller fr.o.m. den 1 juli 2023, vilken återfinns här och ersätter mervärdesskattelagen (1994:200).

Från bilagorna 4-6 i prop. 2022/23:46 återges här jämförelsetabeller mellan reglerna i ML och mervärdesskattelagen (1994:200) resp. mellan ML och EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG):

 

 • Här återfinns förarbetena till ML: SOU (del 1), SOU (del 2), prop. och SkU.
 • Dessutom återfinns här riksdagens meddelande om beslutet att anta ML.
 • Jag kommenterade SOU avseende ML i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT), ”Synpunkter på vissa regler i förslaget till en ny mervärdesskattelag i Sverige – SOU 2020:31” (JFT 3 2020 s. 388-399), och nämner även den artikeln i avsnitten 4 och 5.2 i min artikel ”Punktskatteforskningen i Sverige – skattesubjektsfrågan” (JFT 3 2022 s. 242-276).

 

Under Böcker m.m. återfinns bland annat böcker som jag har skrivit om den gamla lagen (1968:430) om mervärdeskatt (GML) och om mervärdesskattelagen (1994:200), ML. I det hänseendet får nämnas, att Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994) innehåller (på s. 410-418) en paragrafnyckel mellan GML och ML (vilka där förkortas ML och NML). I Supplement nr 2 till den boken skrev jag bland annat om vad som var på gång beträffande momsen inför Sveriges EU-inträde 1995, och i Svensk moms i EU skrev jag direkt efter EU-inträdet om de nya reglerna på momsområdet.

I fortsättningen använder jag förkortningen ML, när jag skriver om 2023 års lag, och GML, när jag skriver om 1994 års lag. För 1968 års lag använder jag inte längre förkortning, utan skriver ut dess fullständiga benämning.

 

Vissa rättsakter

Följande EU-rättsakter kan användas vid studier och forskning inom till exempel området indirekta skatter (vilket består i första hand av moms, punktskatter och tull). [OBS! Rättsakterna uppdateras inte här]:

 

Certain legislations

The following EU-legislations can be used for studies and research within for example the field of indirect taxes (which consists in the first place of VAT, excise duties and customs). [Note! The legislations are not updated here]:

 

Jämför särskilt artikel 15.2 b i mervärdesskattedirektivet och i the VAT Directive och orden sakrätter och rights in rem / Compare especially article 15(2)(b) of mervärdesskattedirektivet and the VAT Directive and the words sakrätter and rights in rem:

 • ”Medlemsstaterna får betrakta följande som materiella tillgångar: b) Sakrätter som ger innehavaren nyttjanderätt till fast egendom.” /
 • ” Member States may regard the following as tangible property: (b) rights in rem giving the holder thereof a right of use over immovable property;”

 

Särskilt om betydelsen av in rem på engelska / Especially about the meaning of in rem in English

[Källa/source: https://dictionary.cambridge.org/sv/ordbok/engelska/in-rem (besökt 2024-04-12 / visited on 12 April, 2024)]

Definition av in rem från / Definition of in rem from Cambridge Business English Dictionary © Cambridge University Press:

 • in rem (adverb LAW): relating to a legal action that deals with property rather than a person.

 

Exempel på in rem från Wikipedia / Examples of in rem from Wikipedia

 

 • In the theory of in rem rights, there is a direct relationship between a person and a thing.
 • This has been described as a remedy ”quasi in rem”.
 • The initial decree of registration and the subsequent certificate of title are actions ”in rem”.
 • Things that are the subject of litigation ”in rem” (”res litigiosa”) may be the subject of a valid contract of sale as well.
 • In personam is distinguished from ”in rem”, which applies to property or all the world instead of a specific person.
 • They further sought forfeiture of the fins under ”in rem” jurisdiction, resulting in the unusual case title.
 • In that case, the jurisdiction exercised by the court is referred to ”in rem” jurisdiction (i.e. jurisdiction over the thing), instead of ”in personam” jurisdiction.
 • In rem asset recovery has been controversial and the fairness of the procedures has been questioned.
 • The rights include ”jus in re” (right on the property) and ”jus in rem” (right against the property).
 • He explained some of the differences in the service of process required in ”in rem”, ”quasi in rem”, and ”in personam” actions.

 

[Wikipedia noterar att exemplen är tagna från nätet och att eventuella åsikter i exemplen inte representerar åsikterna som hålls av  Cambridge Dictionarys redaktörer, Cambridge University Press eller dess licensgivare. / Wikipedia notes that the examples are obtained from the Internet and that eventual viewpoints in the examples do not represent the viewpoints held by the editors of Cambridge Dictionary, Cambridge University Press or its licensors.]