Forskning

Jag har forskat i mervärdesskatterätt och EU-rätt, vilket ledde till mina avhandlingar: licentiatavhandlingen 2011 och doktorsavhandlingen 2013, vilka återfinns i fulltext under Böcker m.m. Därefter har jag fortsatt att undersöka momsfrågorna samt intresserat mig för ämnet fiscal sociology (Sociology of Tax Law). Se denna PDF, som innehåller Riksdagens inventering av skatteforskare 2013, där min licentiat- och doktorsavhandling (2011 och 2013) samt mitt forskningsarbete därefter i ämnet Sociology of Tax Law nämns i avsnitt 17.2 (s. 45).

Denna sida innehåller info som jag har tänkt ska fungera som en idéguide för studenters och forskares insatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Vidare är min tanke att denna sida ska fungera som en förstudie till fördjupade studier eller forskning i ämnet fiscal sociology.

Jag delar in informationen under följande rubriker nedan:

 • SKATTERÄTT
 • FISCAL SOCIOLOGY (Sociology of Tax Law)
 • HÄNVISNINGAR TILL MIG I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC.

SKATTERÄTT

Allmänt

Under Böcker m.m. finner Du bland annat böcker som jag har skrivit om den gamla lagen (1968:430) om mervärdeskatt (GML) och om den gällande mervärdesskattelagen (1994:200), ML. I det hänseendet får nämnas, att Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994) innehåller (på s. 410-418) en paragrafnyckel mellan GML och ML (vilka där förkortas ML och NML). I Supplement nr 2 till den boken skrev jag bland annat om vad som var på gång beträffande momsen inför Sveriges EU-inträde 1995, och i Svensk moms i EU skrev jag direkt efter EU-inträdet om de nya reglerna på momsområdet.

Min doktorsavhandling från 2013 är tillgänglig i en femte upplaga under PFS Böcker, där den återfinns under 029Blå, och den upplagan återfinns dessutom där i översättning till engelska under 030Blå. Aktuella böcker i ämnet är också Momsrullan IV (025Blå) och Momsreform II (033Blå), vilka också är tillgängliga under PFS Böcker. Förfaranderegler om bland annat moms behandlar jag i Skatteförfarandepraktikan (018Grön), som Du också finner under PFS Böcker.

Under Artiklar open access finns både historiska och aktuella artiklar som jag har skrivit om bland annat mervärdesskatt, där jag i titelöversikterna för de olika tidningarna och tidskrifterna markerar med (M) att en artikel berör mervärdesskatt.

Indirekta skatter - vissa rättsakter

Min forskning har i första hand avsett mervärdesskatterätt och EU-rätt. Indirekta skatter består i första hand av mervärdesskatt (moms), punktskatter och tull: t.ex. följande EU-rättsakter kan användas vid studier och forskning inom området indirekta skatter [OBS! Rättsakterna uppdateras inte här]:

Momsforskningen i Sverige

Jag har utarbetat ett studie- och forskningsmaterial ang. metodfrågor i momsforskningen i Sverige, där jag även lämnar förslag till verktyg för den forskningen. Nedan under länkarna A-F återfinns materialet samlat i digital form.

A-E är artiklar och F är en bok, samtliga av mig.

 • A. Alumn från Örebro universitet om momsforskningen i Sverige.
 • B. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 1
 • C. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 2
 • D. Momsforskningen i Sverige – metodfrågor
 • E. Alumn från Örebro universitet bygger på sin momsforskning med sammansatta transaktioner i förhållande till EU-rätten
 • F. Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv

Översiktligt får jag nämna följande om materialet:

A. är en introduktion och översikt avseende hela mitt projekt angående Momsforskningen i Sverige. D. är en omfattande genomgång av metodfrågorna och hur de har behandlats i den forskningen. B. är en översikt avseende D., och i C. behandlas hur framför allt användbarheten av en avhandling riskerar att bli förfelad till följd av avgränsningar baserade på felaktiga uppfattningar om lämpligt metodval för forskningen avseende mervärdesskatt i en EU-rättslig mening. E. är en introduktion och översikt avseende boken F., där jag föreslår ett verktyg att användas för analysen av frågor om moms vid sammansatta transaktioner.

Artiklarna under A., B., C., D. och E. återfinns även under Artiklar open access. Boken under F. återfinns också under PFS Böcker, kod 035Blå.

Se även: Tillägg (2021-08-20) till materialet under länkarna A-F ovan.

Under Artiklar open access lade jag den 7 februari 2022 ut ytterligare en artikel av mig som publicerades samma dag i JFT, vilken bygger vidare på min artikel i JFT (JFT 6/2020 s. 716-757) med titeln "Momsforskningen i Sverige – metodfrågor" (jfr D.). I den nya artikeln i JFT (JFT 6/2021 s. 412-447), med titeln "Momsforskningen i Sverige - svenska språkets ställning", går jag vidare med just svenska språkets ställning i momsforskningen i Sverige.

Dessutom har jag översatt båda artiklarna till engelska [English: JFT 6/2020 s. 716-757; JFT 6/2021 s. 412-447], och låtit översätta språkartikeln även till finska [suomi: JFT 6/2021 s. 412-447].

Jag har ställt samman de båda artiklarna till en bok, Momsforskningen i Sverige och EU-rätten - metodfrågor och svenska språkets ställning. Boken återfinns under PFS Böcker, kod 036Blå. Jag har också översatt den till engelska. Även den versionen återfinns under PFS Böcker, kod 037Blå, med titeln The VAT research in Sweden and the EU law – method questions and the position of the Swedish language.

Till böckerna 036Blå (svenska) resp. 037Blå (engelska) hör 035Blå (svenska) resp. 038Blå (engelska), vilka också återfinns under PFS Böcker. 035Blå resp. 038Blå innehåller mitt förslag till att bygga modeller - verktyg - att användas som stöd för att beforska en momsfråga. Jag behandlar bland annat en bifråga från min doktorsavhandling, och sätter den i ett större sammanhang med sammansatta transaktioner i momshänseende, vilket har lett till "verktygsboken", 035Blå, med titeln Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv. Även den har jag översatt till engelska, 038Blå, med titeln Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive.

Jag har tagit fram de båda böckerna främst till min undervisning om forskningsfrågor och EU-rätt på EU-magisterprogrammet vid Södertörns högskola, Sh. Se under Material FÖ SEM mm, info om mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola – till exempel hos Sh. Med de båda böckerna som kursmaterial kan nämnda undervisning ske i en svenskspråkig resp. en engelskspråkig grupp, dvs.:

 • för en svenskspråkig grupp används 036Blå och 035Blå, Momsforskningen i Sverige och EU-rätten - metodfrågor och svenska språkets ställning och Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv; resp.
 • för en engelskspråkig grupp används 037Blå och 038Blå, The VAT research in Sweden and the EU law – method questions and the position of the Swedish language och Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive.

PM etc. ang. momsreformen 1991, genom SFS 1990:576; bet. 1989/90:SkU31, prop. 1989/90:111 och SOU 1989:35 - Reformerad mervärdeskatt m.m.

 • Utredningen SOU 1989:35 Del I och II - Reformerad mervärdeskatt m.m. återfinns i Kungl. bibliotekets "Digitaliserade SOU 1922-1999", vartill jag har lagt in följande länk: Regina (KB).
 • Kopia på PM av 1989-09-25, vilket jag upprättade under min tid hos Riksskatteverket (RSV) och som avser dels RSV:s interna uppfattningar hos olika avdelningar om utredningen SOU 1989:35, dels svaren från RSV:s underremissinstanser beträffande utredningen. Underremissinstanserna var de olika skattemyndigheterna i länen.
 • Eftersom den svenska skatteförvaltningen sedan 2004 består i en enda rikstäckande myndighet, Skatteverket (SKV), torde det numera inte förekomma att synpunkter på skattereformer fångas upp officiellt sett från skatteförvaltningen i olika delar av landet. RSV:s PM 1989-09-25 är således unikt och alltjämt av intresse för forskningen eller avancerade processer om moms, eftersom utredningen SOU 1989:35 bland annat innebar att tjänstebegreppet anpassades den 1 januari 1991 till EU-rätten på området, genom ändring enligt SFS 1990:576 av lagen (1968:430) om mervärdeskatt - föregångaren till den gällande mervärdesskattelagen (1994:200).

Nyhetsbrev om moms och andra skattefrågor, utgivet av mig 1998-2011

Översikt avseende nyhetsbreven (Nyh), vilka i följande fall återfinns i särskilda filer:

Nyh 5 2007; Nyh 1 2004; Nyh 7 2003; Nyh 4 2003; Nyh 3 2003; Nyh 2 2003; Nyh 1 2003; Nyh 2 2002; Nyh 1 2002; Nyh 2 2001; Nyh 1 2001; Nyh 6 2000; Nyh 5 2000; Nyh 4 2000; Nyh 3 2000; Nyh 2 2000; Nyh 1 2000; Nyh 7 1999; Nyh 6 1999; Nyh 5 1999; Nyh 4 1999; Nyh 3 1999; Nyh 2 1999; Nyh 1 1999; Nyh 8 1998; Nyh 7 1998; Nyh 6 1998; Nyh 5 1998; Nyh 4 1998; Nyh 3 1998; Nyh 2 1998; Nyh 1 1998.

Remissyttranden om moms från Sveriges advokatsamfund till Finansdepartementet, där jag har medverkat vid arbetet med yttrandet

Jag har direkt medverkat i arbetet med följande remissvar (R):

R-2005/1212 (2005-09-26); R-2004/1266 (2004-12-22); R-2003/0656 (2003-08-20).

Sveriges advokatsamfund har också tackat för min medverkan 2005, 2004 och 2003.

[Ang. R-2004/1266: jfr även under Artiklar open access, NJ 1 2005 och SST 2 2005.]

Särskilt om företrädaransvar

Under PFS Böcker återfinns fjärde upplagan av Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer, se 020Grön. I den boken behandlar jag företrädaransvarsinstitutet beträffande bland annat moms.

För övrigt återfinns här mitt examensarbete om företrädaransvar från 1985: 1985 vt 20p Göteborgs universitet. Det var det första sammanhållna verket om rättsutvecklingen i ämnet, och kan således finna uppgifter där av historiskt intresse beträffande företrädaransvarsinstitutet.

Särskilt om skatt och straffrätt

Skatteförfarandepraktikan (018Grön), som Du finner under PFS Böcker, innehåller bland annat straffrättsliga frågeställningar på skatteområdet.

Exempel på särskilda straffrättsliga frågeställningar avseende moms återfinns i mitt föredrag på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet. Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS. [Framsida till PM med föredrag; OH-bild från arrangören VJS.]

Exempel på särskilda straffrättsliga frågeställningar avseende inkomstskatt återfinns i min artikel i Balans Fördjupningsbilaga nr 2 2019, s. 13-17 – Skattebrott och bokföringsbrott När det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet. Du finner artikeln under Artiklar open access.

För övrigt finner Du under Artiklar open access en trilogi av artiklar av mig som berör straffrätten och skatteområdet, vilka publicerades i Dagens Juridik 2019-02-19, 2019-03-11 och 2019-03-26.

Särskilt om vissa redovisningsrättsliga frågor i samband med företrädaransvar och straffrätt på skatteområdet

Jag och Civ. ek. Greger Bolin lämnade den 18 december 2018 förslag med framför allt processuella kommentarer till International Accounting Standards Board (IASB) angående dess Discussion Paper av den 28 juni 2018 i FICE-projektet, dvs. the Financial Instruments with Characteristics of Equity research project. Vårt förslag är av ett processuellt intresse för tillämpningen av IAS 32 angående distinktionen mellan skuld och eget kapital beträffande sådana finansiella instrument. Något som kan vara av betydelse exempelvis i mål om företrädares personliga ansvar för skatteskulder hos juridiska personer (företrädaransvar) samt i brottmål om bokföringsbrott och skattebrott. Projektledaren för FICE-projektet gav en personlig positiv respons på vårt förslag per mejl den 25 mars 2020.

I förevarande sammanhang får jag också nämna min artikel i Dagens Juridik 2020-03-06, "Samlat grepp nödvändigt beträffande nationella skattereformer". Där tar jag bland annat upp risken för en börsbubbla, och anger som en komplicerande omständighet i det hänseendet att numera har mer än 39 procent av företagen på Stockholmsbörsen goodwillposter som överstiger 50 procent av det egna kapitalet, och att i många av dem är goodwill den största tillgångsposten i balansräkningen. Du finner artikeln under Artiklar open access.

Förslag till skattereformer, utveckling av metodfrågor och uppslag för forskning eller uppsatsämnen

Ovan under rubriken Momsforskningen i Sverige återfinns ett studie- och forskningsmaterial som jag har upprättat över metodfrågorna i den forskningen – med mina förslag till verktyg att använda därvidlag.

Momsreform II (033Blå), som återfinns under PFS Böcker, innehåller mina förslag till en reformering av mervärdesskatten nationellt och på EU-nivå.

I en artikel i Dagens Juridik 2020-03-06 föreslår jag en reformering också av inkomstskatten. Där hänvisar jag även bland annat till min artikel om en så kallad boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning i Balans Fördjupningsbilaga nr 5 2017, s. 8-13. Båda artiklarna finner Du under Artiklar open access.

Böckerna och artiklarna under denna rubrik ger sålunda även uppslag till forskning eller uppsatsämnen på skatteområdet. Jag lämnar här också särskilda exempel på uppsatsämnen för studenter vid högskola/universitet. Se även Justitiedepartementets PM med förslag till uppsatsämnen: 2022-06-14; 2020-04-30; 2019-03-11.

SFS-historik över förfaranderegler inom skatterätten - ett verktyg för studenter och forskare samt praktiker

SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess: Andra upplagan, som är tillgänglig under PFS Böcker (kod 021Grön), innehåller ett historiskt register över SFS och förarbeten avseende författningar om beskattningsförfarandet och förvaltningsprocessen i Sverige. På sidan 12 i boken finns ett schema över SFS-historiken avseende författningarna. Schemat ger en väg bakåt i författningshistoriken för olika förfaranderegler.

SFS-registret sträcker sig från 1950-talet till och med SFS 2019:804, som vid tillkomsten av bokens senaste upplaga var senaste ändrings-SFS beträffande mervärdesskatteförordningen (1994:223). Jag har tänkt mig att bokens register ska stimulera akademiker verksamma inom skatterätten till forskning beträffande frågor om beskattningsförfarandet, men att det givetvis också ska vara till nytta för praktiker, såsom domare och processförare verksamma på skatteområdet samt handläggare inom Skatteverket.

SFS-registret omfattar gällande författningar avseende beskattningsförfarandet och upphävda författningar på området. Författningarna anges med deras nummer enligt svensk författningssamling (SFS). Dessutom upptar registret de till respektive SFS-nr hörande förarbetena, med begränsning till Regeringens propositioner och Riksdagsutskottens betänkanden samt, i förekommande fall, EU-rättsakter. SFS-registret omfattar:

 • skatteförfarandelagen (2011:1244),
 • mervärdesskattelagen (1994:200),
 • lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster,
 • tullagen (2016:253),
 • de till nämnda lagar hörande förordningarna,
 • lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
 • lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och lagar och
 • förordningar som är föregångare till nämnda författningar samt
 • förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. och
 • lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

SFS-registret omfattar även:

 • förvaltningslagen (2017:900),
 • dess föregångare förvaltningslagen (1986:223), och
 • förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Källan till uppgifterna i SFS-registret är Regeringskansliets rättsdatabaser (www.regeringen.se). Därmed är SFS-registret tämligen omfattande historiskt sett från 1950-talet till nutid. Beträffande mervärdesskattelagen och tullsystemet omfattar registret inte bara SFS-nr för förfaranderegler, utan även för materiella bestämmelser.

Boken med SFS-registret är inte uttömmande, utan är tänkt att ge en historisk ”SFS-överblick” i förevarande hänseenden. Eftersom historiken är svår att följa, ska schemat på sidan 12 i boken ge den funktionen av ett verktyg för att finna olika SFS avseende framför allt beskattningsförfarandet.

FISCAL SOCIOLOGY (Sociology of Tax Law)

Jag påbörjade forskning vid Örebro universitet 2015 i ämnet fiscal sociology (skattesociologi), och boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law utgjorde en förstudie till mitt forskningsprojekt benämnt Skattesociologi och användningen av skattemedel. Jag fortsätter med projektet, men inte vid det lärosätet. Se dock under LÄNK1 respektive LÄNK2 om mig och mitt forskningsprojekt, enligt den presentation som fanns på Örebro universitets hemsida - ännu i november 2017.

Beträffande fiscal sociology har jag skrivit ett s.k. paper, där jag introducerar boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law, som är min bok om en ny gren i ämnet fiscal sociology: Paper on The Making of Tax Laws. I min nämnda bok The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law, vilken återfinns med koden 010Röd under PFS Böcker, lämnar jag också reformförslag. Med ämnet The Making of Tax Laws avser jag att utveckla en ny gren i ämnet fiscal sociology (skattesociologi).

Dessutom har jag utgått från nyss nämnda bok och utvecklat metodfrågor i boken Law and Language on The Making of Tax Laws and Words and context – with Legal Semiotics (011Röd), som också återfinns under PFS Böcker. Beträffande juridisk semiotik (legal semiotics) har jag även publicerat en artikel i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) - i JFT 5 2018, s. 307-328, som finns under Artiklar open access.

Med boken Ord och kontext i EU-skatterätten - En analys av svensk moms i ett law and language-perspektiv (034Blå), som även den återfinns under PFS Böcker, ger jag min syn på hur en akademisk avhandling eller annan forskningsinsats skulle kunna se ut i ämnet law and language i skattereglerna.

HÄNVISNINGAR TILL MIG I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC.

Avhandlingar

 • Avhandlingar där mina avhandlingar, böcker eller artiklar nämns.

Uppsatser

Utlandet

1, 2018.

Sverige

68, 2022; 67, 2021; 66, 2021; 65, 2021; 64, 2020; 63, 2020; 62, 2020; 61, 2019; 60, 2019; 59, 2019; 58, 2019; 57, 2018; 56, 2018; 55, 2017; 54, 2016; 53, 2016; 52, 2016; 51, 2016; 50, 2015; 49, 2015; 48, 2015; 47, 2014; 46, 2014; 45, 2013; 44, 2013; 43, 2012; 42, 2012; 41, 2012; 40, 2011; 39, 2010; 38, 2010; 37, 2010; 36, 2010; 35, 2009; 34, 2009; 33, 2009; 32, 2009; 31, 2008; 30, 2008; 29, 2008; 28, 2008; 27, 2008; 26, 2008; 25, 2007; 24, 2007; 23, 2007; 22, 2007; 21, 2007; 20, 2007; 19, 2007; 18, 2006; 17, 2005; 16, 2004; 15, 2004; 14, 2004; 13, 2004; 12, 2003; 11, 2003; 10, 2003; 9, 2002; 8, 2002; 7, 2002; 6, 2002; 5, 2001; 4, 2001; 3, 2001; 2, 2000; 1, 1998.

Justitiekanslern (JK)

JK:s beslut JK 1811-05-40, JK 1812-05-40 och JK 8303-08-40: JK anser enligt dessa beslut att skadestånd inte motsvarar en skattepliktig omsättning momsmässigt. JK hänvisar i besluten till min bok Momshandboken Enligt 2001 års regler Andra upplagan, s. 33 (boken återfinns under Böcker m.m.).

Bibliotek etc.

Fler exempel på referenser till mig eller mina böcker och artiklar.