Böcker m.m.

Mina böcker i främst skatterätt utgavs under åren 1993-2014 och från och med 2015 sker utgivningen av mina böcker i första hand i form av e-böcker

   • Under PFS Böcker återfinns info om mina böcker från och med 2015, och de kan hämtas i fulltext där.
   • Under Böcker finns info om mina böcker från 1993-2014, och nedan kan vissa av dem hämtas i fulltext.

 

Mina båda avhandlingar 2011-12-15 (licentiatavhandlingen) och 2013-04-26 (doktorsavhandlingen)

Min doktorsavhandling (2013-04-26). OmslagErrata 1Errata 2. Errata 3. Spikblad. För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se PFS Böcker.
Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 

   • Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete – JPS). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets verksamhet) är EU-konform.
   • Publications in the series Örebro Studies in Law. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
   • Translation into English of this thesis and of its backpage
   • Min doktorsavhandling nämns i VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Örebro universitet (Annual Report Research on legal science 2013, JURIDICUM Örebro University).
   • [I Svenskt Näringslivs Momsrapport i mars 2015 hänvisas, i not 104 på s. 35, helt och hållet till min doktorsavhandling ”För en problematisering av moms för enkla bolag och partsrederi” – se SNL Momsrapport.

 

 • Kappa/Coat till mina båda avhandlingar/to both my theses.

 

Uppföljningar till doktorsavhandlingen

 • Under PFS Böcker finns bland annat senaste upplagan av avhandlingen respektive en översättning av den upplagan till engelska: 029Blå; resp. 030Blå.
 • Upplaga 2 av Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, utgiven av nätboksförlaget Melker Förlag, 2014-06-20 återfinns under följande filer: bok resp. baksidestext. (Errata 3 ovan gäller för övrigt även avseende sid. 108 i uppl. 2.)
 • Vid föreläsning den 1 februari 2016 vid Örebro universitet (JPS), ”Beskattningsbar person inkl enkla bolag”, på kursen Mervärdesskatterätt (avancerad nivå 15 hp, 4 timmar), utgjorde materialet utdrag ur tredje uppl. av avhandlingen.
 • I min artikel ”Om rättsliga figurer som inte utgör rättssubjekt – den finska och svenska mervärdesskattelagen i förhållande till EU-rätten”, JFT 1 2019, s. 61-70, ges en översikt av innehållet i avhandlingen. Där återkommer jag till mitt förslag om att Sverige och Finland gemensamt borde ta upp på EU-nivå frågan om icke-rättssubjekt, såsom enkla bolag (och partrederier) och sammanslutningar, bör kunna anses utgöra beskattningsbara personer.
 • I min handbok ”Momsrullan IV: En handbok för praktiker och forskare” (från november 2019), 025Blå, berör jag moms i enkla bolag och partrederier i avsnitten 11 221 000, 12 201 031, 12 201 032, 12 201 101, 12 212 211, 12 213 111, 12 213 122 och 12 213 124.
 • I min artikel ”Synpunkter på vissa regler i förslaget till en ny mervärdesskattelag i Sverige – SOU 2020:31”, JFT 3 2020, s. 388-399, berör jag frågor från avhandlingen angående enkla bolag och moms i avsnitten 3.2 och 3.3.
 • I min artikel ”Momsreformen i Sverige – flera minus än plus beträffande implementeringen av bestämmelserna i EU:s mervärdesskattedirektiv”, JFT 1-2 2024, s. 48-82, berör jag moms i enkla bolag och partrederier i avsnitten 5.1, 5.3, 5.5, 9.2.2 och 9.2.3.

 

Min licentiatavhandling (2011-12-15). Omslag. För info om licentiatavhandlingen i tryckt upplaga: se Jure Förlag.
Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen

   • Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt – företagare – är EU-konform
   • Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
   • VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Örebro universitet (Annual Report Research on legal science 2011, JURIDICUM Örebro University) nämns min licentiatavhandling, och att jag med den var den förste jur. lic. vid universitetet.
   • [Lagändring som berör huvudfrågan i boken: kopplingen av 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävdes den 1 juli 2013 genom SFS 2013:368.]
   • Recension av avhandlingen av opponenten Dennis Ramsdahl Jensen: se Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet (JT), JT 2011-12 s. 945-951.

 

EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national Swedish income tax law [Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, published first and only here on the 21st of April 2016] Published by the author. Under this link you find: the book (273 pages).

EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten (Utgåva 1, 2008). Under dessa länkar finner Du: infoblad och boken (247 sidor).En EG-rättsliga analys av framför allt kopplingen från mervärdesskattelagen till  inkomstskattelagen för bestämningen av skattesubjektet. Marknadsföringsinfo om boken.

EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act (Edition 1, 2007). Under these links you find: information about this book and the book (331 pages). Marketing of the book and the Swedish language version (of which this book is a translation into English). [About the Swedish language version of this book – see under the next headline below.]

Additions to EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act: Addition No. 1, the 7th of March 2007 (1 page); Addition No. 2, the 1st of April 2007 (1 page); and Addition No. 3 (Never issued in English to subscribers.).

EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen (Utgåva 1, 2007). Under dessa länkar finner Du: pärmens framsidainfoblad och boken (294 sidor). Marknadsföringsinfo om boken i den svenska versionen och i en version översatt till engelska (se under rubriken närmast ovan).

Meddelande om tillägg. Tillägg till EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen  [Utgåva 1]: Tillägg nr 1, 2007-03-07 (1 sida); Tillägg nr 2, 2007-04-01 (1 sida); och Tillägg nr 3, 2007-06-11 (1 sida).

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 3, 2006) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsidainfoblad och boken (379 sidor).

Meddelande om tillägg. Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys [Utgåva 3]: Tillägg nr 1, 2006-06-29 (1 sida); och Tillägg nr 2, 2006-12-08 (2 sidor).

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 2, 2005) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsidainfoblad och boken (325 sidor). Marknadsföringsinfo om boken samt om häftet, Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004.

Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys [Utgåva 2]: Tillägg nr 1, 2005-05-09 (1 sida); och Tillägg nr 2, 2005-10-03 (1 sida).

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 4. Stockholm, mars 2006 (95 sidor). Under dessa länkar finner Du: mappens framsidainfoblad och mappen.

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 3. Vårby, januari 2005 (89 sidor). Under dessa länkar finner DU: mappens framsidainfoblad och mappen. [Utgåva 3 utgör en uppdatering av Tillägg nr 4, 2004-05-26 – se under rubriken närmast nedan.]

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 1, 2003) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsidainfoblad och boken (312 sidor). Marknadsföringsinfo om boken samt om häftet, Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 (Tillägg nr 4 enligt nedan).

Meddelande om tillägg. Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys [Utgåva 1]: Tillägg nr 1, 2003-12-23 (2 sidor); Tillägg nr 2, 2004-03-29 (Momsen och fakturan, mm. – en analys av de nya reglerna 2004, 70 sidor), infobladTillägg nr 3, 2004-04-07 (Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004, 2 sidor); och Tillägg nr 4, 2004-05-26 (Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004, 82 sidor), infoblad.

Momshandboken Enligt 2001 års regler

OBS! Boken skiljer sig från dess tryckta version endast layoutmässigt. Framför allt har ledorden flyttats in från sidornas kanter till början av de stycken där sådana förekommer. Under dessa länkar finner Du: omslagetbaksidestexten och boken (475 sidor).

Svensk moms i EU (1995)

OBS! Boken innehåller två bilagor i slutet, vilka här återfinns i separata filer (varför filen med boken här har något färre sidor än boken i tryck). Under dessa länkar finner Du: omslagetbaksidestexten och boken (137 sidor) samt nämnda bilagor, Bil. 1 (2 sidor) och Bil. 2 (1 sida).

Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994)

OBS! Noterna numreras löpande genom boken, medan de numreras kapitel för kapitel i dess tryckta version. Under dessa länkar finner Du: omslagetbaksidestexten och boken (496 sidor).

Mervärdesskatt En handbok Supplement nr 1 1994

Under dessa länkar finner Du: omslagetbaksidestexten och supplementet (32 sidor).

Mervärdesskatt En handbok Supplement nr 2 1994

Under dessa länkar finner Du: omslagetbaksidestexten och supplementet (52 sidor).

Mervärdeskatt En läro- och grundbok i moms (1993)

Under dessa länkar finner Du: framsidabaksidestext; och boken (336 sidor), Del 1Del 2, kap. 6-9) och Del 2, kap. 10-14, Källförteckning, Förkortningslista, Noter och Register. Under denna länk finner Du sidor som kan ha sämre läsbarhet i huvudfilerna med boken. Det gäller sidorna 11, 42, 44, 52, 54, 60, 62, 70, 76, 80, 96, 102, 110, 112, 114, 138, 144, 150, 166, 210, 252, 284, 305, 306, 311, 313, 320 och 336. För att underlätta vid läsningen av de tre filerna med boken finns under denna länk en fil med Källförteckning, Förkortningslista, Noter och Register samlade.

Övrigt

Jag har även skrivit i handböcker utgivna av internationella organisationer – se t.ex. VAT in Europe (Nexia International). Utöver mina böcker och artiklar kan också följande vara av intresse:

 • Intervjuer med mig i egenskap av byrådirektör/skattejurist hos skatteförvaltningen dels (I.) inför basbreddningen av momsen den 1 januari och 1 mars 1990, genom SFS 1989:1027, dels (II.) inför införandet den 1 juli 1994 av gällande mervärdesskattelag (1994:200). Ang. I.: se Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 1989-12-20, Förstasidanutdrag förstasidan och utdrag s. 24 del 2. Ang. II.: se Svensk i världen Nr 4-5/94, utdrag  s. 13. [Intervjun i VLT ledde för övrigt till stopplagstiftning, genom SFS 1990:29, med tillämpning fr.o.m. den 12 januari 1990. På sidorna 225-227 i Skatt i skrattspegeln, se PFS Böcker och boken med kod 012Röd, skriver jag om den utskällning som jag – via ombud  fick utstå från finansminister Kjell-Olof Feldt för att jag svarade reportern utifrån gällande rätt, dvs. för att jag respekterade rättsstatsprincipen, vilken på engelska uttrycks rule of law.]
 • Se även marknadsföring av några av mina böcker som publicerades hos Jure Förlag AB åren 2010-2013.