VAT-Audit med LVT-flödesanalys

Uppdaterad senast: 2019-10-18.

Målet är att genomföra en analys av företagets/organisationens situation beträffande mervärdesskatt (moms), genom att göra en LVT-flödesanalys, där L, V och T står för flöden i företaget av:
– Likvider
– Varor
– Tjänster

Med genomgången av A. Meny LVT-flödesanalys och B. LVT-flödesanalysen enligt nedan ska Du ha gjort ett PM med en förstudie av företagets momssituation avseende dess grundläggande rutiner.

Vad som kan utgöra problem momsmässigt kan därmed struktureras beträffande:

– dåtid, nutid och framtid.

Företaget kan med stöd av förstudien bedöma om det bör gå vidare med en mera detaljerad analys av behov av åtgärder beträffande exempelvis:

– momsregistrering eller justering av verksamhetsbeskrivning hos Skatteverket (SKV) och Bolagsverket;
– begäran om omprövning av redovisning eller överklagande av ett beslut från SKV;
– ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden;
– bevakning av rättsutvecklingen och myndigheters m.fl., framför allt SKV:s, allmänna råd;
– lobbying, t.ex. i samverkan eller samråd med företagets branschorganisation;
– eventuellt lösa problem genom den informella besöksformen, där en dialog inleds med SKV och som avslutas med SKV:s tjänsteanteckningar till företagets arkiv;
– omförhandla och/eller införa momsklausul i kontrakt, förhandla om efterfakturering av moms;
– ändra fakturahanteringsrutiner; och
– mycket annat angående moms.

PM:et med förstudien bildar sålunda ett underlag för att Du ska kunna gå igenom med Din konsult i skattefrågor om det finns momsproblem i Ditt företag/organisation.

Vissa förkortningar

EG, Europeiska gemenskaperna (numera enbart EU)

EU, Europeiska unionen (eng., European Union) eller unionen

ML, mervärdesskattelagen (1994:200)

Moms, mervärdesskatt

SFL, skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS, svensk författningssamling

VAT, value added tax (mervärdesskatt på eng.)

A. Meny LVT-flödesanalys

Under denna LÄNK finns menyn (A.) för LVT-flödesanalysen. Skriv ut den för att underlätta att genomföra analysen (B.). Utskriften kan sedan inleda Ditt PM med förstudien av momsrutinerna i Ditt företag/organisation.

B. LVT-flödesanalysen

Välj ut de frågor under A. som Du bedömer är relevanta att gå vidare med under B. för Ditt företag/organisation. Gå vidare via länkarna nedan vid 2000LVT3000LVT4000LVT5000LVT och 6000LVT, och klicka på svaren för respektive fråga där och skriv ut dem.

Sätt sedan utskrivna svar i LVT-nr-ordning bakom utskriften av menyn (A.).

Utskrifterna av menyn (A.) och av svaren (B.) bildar det PM som utgör dokumentationen av den förstudie som Du, med stöd av LVT-flödesanalysen, gör av momsrutinerna i Ditt företag/organisation.

[Om Du använder en mapp med flikar, kan Du märka flikarna 2000LVT, 3000LVT osv., så att respektive kategori av frågor utgör ett kapitel i mappen/PM:et. Vissa LVT-nr innehåller hänvisningar till andra LVT-nr. I ett sådant avsnitt ligger de refererade avsnitten i läsordningen däri. Utskrift av ett sådant avsnitt bör markeras särskilt i mappen, så att innehållet i PM:et blir överskådligt.]

2000LVT: 2100LVT-2620LVT

  • 2000LVT ÖVERSIKTLIGT OM SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER I ML

2100LVT, Schematisk översikt av skyldigheter och rättigheter i ML

[Innan Du fortsätter med genomgången av De frågor under 2200LVT-8100LVT som Du har valt, är det lämpligt att skriva ut denna schematiska översikt, så att den ger Dig ett stöd att återknyta till angående huvuddragen av hur skyldigheter och rättigheter i ML hänger ihop. Utskriften kan också utgöra inledningen av avdelning B. i mappen med Ditt PM.]

VAROR

2200LVT Företagets produkt är en vara, problem med blandad verksamhet och momssatser

2201LVT, Blandad verksamhet, leverans av varor och enbart generella momssatsen (25 %) – vad gäller?

2210LVT, Blandad verksamhet, leverans av varor och olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) – vad gäller?

2220LVT, Oklart om blandad verksamhet resp. varor med olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) – vad gäller?

TJÄNSTER

2300LVT Företagets produkt är en tjänst, problem med blandad verksamhet och momssatser

2301LVT, Blandad verksamhet, tillhandahållande av tjänster och enbart generella momssatsen (25 %) – vad gäller?

2310LVT, Blandad verksamhet, tillhandahållande av tjänster och olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) – vad gäller?

2320LVT, Oklart om blandad verksamhet resp. tjänster med olika momssatser (0, 6, 12 eller 25 %) – vad gäller?

2400LVT,Företaget äger eller hyr verksamhetslokaler – vad gäller? Problem med blandad verksamhet

VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

2500LVT Företaget och kunden eller företaget som kund

2510LVT, Blandad verksamhet resp. omsättningar som omfattas av olika momssatser – vilka problem uppkommer i den egna verksamheten resp. hos kunden?

2520LVT, Sammansatta transaktioner/blandad verksamhet – hur kan problem undvikas eller minskas?

2600LVT Inköp eller hyra av varor eller tjänster

2610LVT, Företaget förvärvar varor eller tjänster – vad gäller?

2620LVT, Särskilt om förvärv som innebär att ett materiellt ting mottas: har det enbart funktionen som bärare av en rättighet (tjänst) eller utgör det en vara?

3000LVT: 3100LVT-3503LVT

  • 3000LVT Likvider

3100LVT, Från vem/vilka uppbär företaget ersättningar? Problem om oklart

3101LVT, Vad gäller om företaget är avtalspart med den från vilken betalning erhålls (kundförhållande) eller mellanmanssituationer eller utlägg förekommer?

3200LVT, Till vem/vilka betalar företaget ersättningar? Problem om oklart

3201LVT, Vad gäller om företaget är avtalspart med den till vilken betalning sker (kundförhållande) eller mellanmanssituationer eller utlägg förekommer?

3300LVT Frågor om uppburen likvid för beställd prestation

3301LVT, Vad gäller om uppburen likvid motsvarar eller inte motsvarar priset för beställd prestation?

3400LVT Frågor om förskott resp. om ersättning för vouchrar

3410LVT,Vad gäller om ersättning mottas av företaget innan det utför sin prestation (förskott)?

3420LVT,Vad gäller om ersättningar utbetalas av företaget före mottagande av vara eller tjänst (förskott)?

3430LVT, Vad gäller beträffande ersättning för en voucher?

3500 Frågor om redovisningsperiod, låg omsättning och vilande verksamhet

3501LVT, Välj redovisningsperiod med hänsyn till beskattningsunderlag per beskattningsår

3502LVT Särskilt angående verksamhet med årsomsättning om högst 30 000 kr respektive vilande verksamhet

3502LVT, Verksamheten är inte vilande, men beskattningsunderlaget är högst 30 000 kr per beskattningssår

3503LVT, Verksamheten är vilande

4000LVT: 4100LVT-4500LVT

  • 4000LVT Varor

4100LVTTill vem/vilka levereras varor? Problem om oklart

4101LVT, Uttag av varor – vad gäller?

4110LVT Leverans av varor till utlandet

4111LVT, Vad gäller om levereras av varor sker till annat EU-land än Sverige?

4112LVT, Vad gäller om levereras av varor sker till plats utanför EU, tredje land (export)?

4113LVT, Vissa saker att tänka på om företaget redovisar omsättning till utlandet

4200LVT  Från vem/vilka förvärvas varor?

4210LVT, Vad gäller i huvudsak vid införsel av varor från utlandet?

4220LVT, Vad bör göras om okänt från vem/vilka varor förvärvas?

4300LVTKvittas varor mot andra prestationer? Vad gäller?

4400LVT Dokumentation, fakturor m.m.

4410LVT Fakturor

4411LVT, Föreligger avtal om försäljning till utlandet (och inte bara inom landet)?

4420LVT, Aktualiseras den särskilda momsmässiga kommissionärsregeln i 6 kap. 7 § ML för betalningar till respektive från företaget?

4500LVT, Uppfyller företagets utfakturering eller mottagna fakturor formaliakraven i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)?

5000LVT: 5100LVT-5500LVT

  • 5000LVT Tjänster

5100LVT, Till vem/vilka tillhandahålls tjänster? Problem om oklart

5101LVT, Uttag av tjänster, allmänt och på fastighetsområdet – vad gäller?

5110LVT Tillhandahållande av tjänster till eller förvärv av tjänster från utlandet

5111LVT, Vad gäller om tjänst tillhandahålls till eller från annat EU-land eller tredje land?

(5112LVT=)4113LVT,Vissa saker att tänka på om företaget redovisar omsättning till utlandet

5200LVT, Vad bör göras om okänt från vem/vilka tjänster förvärvas?

5300LVT, Tjänster kvittas mot andra prestationer – vad gäller?

5400LVT Dokumentation, fakturor m.m.

5410LVT Fakturor

5411LVT, Föreligger avtal om försäljning till utlandet (och inte bara inom landet)?

5420LVT, Aktualiseras den särskilda momsmässiga kommissionärsregeln i 6 kap. 7 § ML för betalningar till respektive från företaget?

(5500LVT=)4500LVT, Uppfyller företagets utfakturering eller mottagna fakturor formaliakraven i 11 kap. mervärdesskattelagen (1994:200)?

6000LVT: 6100LVT-8100LVT

  • 6000LVT Lokaler

6100LVT, Verksamheten bedrivs i egen fastighet eller hyrda lokaler, vad gäller avdragsmässigt?

  • 7000LVT Bilar

7100LVT,Vad gäller för personbilar (och motorcyklar) i verksamheten? Översiktlig beskrivning

  • 8000LVT Representation

8100LVT, Vad gäller om avdrag för representation?