Mina FÖ och SEM hos Sh under 2015 – 2020

Mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) under åren 2015 – 2020 hos Södertörns högskola (Sh)

Föreläsningar den 16 december 2020 och rättsfallsseminarier den 22 december 2020, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. Jag har tidigare hållit dessa FÖ och SEM hos Sh åren 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 (se under särskilda rubriker nedan).

EU-magister/EU Master. Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå. God förvaltning i EU och den nationella praktiken. I år (2020) har FÖ och SEM hållits via Zoom. FÖ och SEM har hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska. FÖ och SEM: 2 + 3 resp. 2 + 3 timmar.

Materialet i år (2020):

 • FÖ engelska, 2020-12-16. FÖ svenska, 2020-12-16.
 • Förkortningar – olika svenska lagar, etc./Abbreviations – various Swedish acts, etc. sv/eng
 • Kompetens och moms / Competence and VAT, sv/eng
 • SEM engelska, 2020-12-22.
 • SEM svenska, 2020-12-22.
 • EU-målet 268/83 (Rompelman), CJEU EUD
 • EU-målet C-97/90 (Lennartz), CJEU EUD
 • EU-målet C-110/94 (INZO), CJEU EUD
 • EU-målet C-400/98 (Breitsohl), CJEU EUD
 • s. 78-87 i SOU 2002:74 Del 1 (Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv), SOU 2002:74 s. 78ff
 • EU-kommissionens formella underrättelse den 26 juni 2008 om definitionen av ekonomisk verksamhet i ML [2008/2002 K(2008) 2794], EU-kom 20080626
 • Regeringens (finansdepartementets) svar den 9 oktober 2008 till EU-kommissionen (Fi2008/4218), Regeringens SV 20081009
 • Under FÖ SEM nämnde jag även SOU 2020:31 – En ny mervärdesskattelag
 • SOU 2020:31 ledde till att en ny mervärdesskattelag (2023:200) ersatte den tidigare mervärdesskattelagen (1994:200), vilket skedde den 1 juli 2023. Det har delvis förändrat förutsättningarna för mina FÖ och SEM till EU-magisterkursen hos Sh. Därför tog jag redan till FÖ och SEM år 2021 fram ett nytt material till kursmomentet.

 

Föreläsning den 4 december 2019 och rättsfallsseminarier den 10 december 2019, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

EU-magister skatterätt/EU Master tax law. Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – med ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. I år har FÖ hållits på engelska och SEM har hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska. FÖ resp. SEM: 2 resp. 3 + 3 timmar.

Föreläsningar den 11 december 2018 och rättsfallsseminarier den 13 december 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – med ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. I år har FÖ resp. SEM hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska (EU-magister skatterätt/EU Master tax law). FÖ resp. SEM: 2 + 2 resp. 2 + 2 timmar.

Föreläsning den 14 november 2017 och rättsfallsseminarium den 21 november 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten.

FÖ resp. SEM hölls i år på svenska. Studiewebben hos Sh innehöll i år även min artikel Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (se under Artiklar, Tidningen Balans Fördjupningsbilaga nr 4 2017). FÖ resp. SEM: 2 + 3 timmar.

Föreläsning den 20 december 2016 och rättsfallsseminarium den 21 december 2016, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten.

FÖ resp. SEM hölls i år på svenska. FÖ resp. SEM: 2 + 3 timmar.

Seminarium den 1 december 2015 och rättsfallsseminarium den 11 december 2015, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

SEM om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv resp. SEM med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten.

[På studiewebben hos Sh lades i år även följande ut: Paper on The Making of Tax Laws (jfr uppdaterad version under PFS Böcker). Detta paper distribuerades även via professor Laura Ervo, Örebro universitet (Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete), inför ett s.k. pedaseminarium som jag ledde där den 10 mars 2016 (seminarietitel: Pedagogisk plattform för skattestudier – se nedan under Visst material hos Örebro universitet, JPS).]

Båda SEM hölls i år på svenska. SEM resp. SEM (rättsfall): 2 + 3 timmar.

Föreläsningar den 23 och 24 april 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén. Rättsstat och offentlig rätt (ROR). Föreläsningarna 8 och 9, Rättsmedel mot felaktiga förvaltningsbeslut. 2 + 2 timmar.

Inför föreläsningarna lades bl.a. ett PM på 25 sidor ut på kurswebben, där bl.a. den nya förvaltningslagen (2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018, och förvaltningsprocesslagen (1971:291) behandlas utifrån ett tänkt praktikfall på mervärdesskatteområdet.

Föreläsning den 13 februari 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. MR. Skattetillägg. 2 timmar. Jfr föreläsningarna den 3 mars 2015 och den 15 mars 2016 om principen ne bis in dem (’inte två gånger om samma sak’) med avseende på skattetillägg och skattebrott. Inför föreläsningen lades ut på kurswebben

 • dels utdrag ur Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (10 kap.), jfr senaste version under PFS Böcker,
 • dels artikeln Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (se under Artiklar, Tidningen Balans Fördjupningsbilaga nr 4 2017).

Föreläsning den 7 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Tull, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 6 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Mervärdesskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 5 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Inkomstskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 4 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Skattesystemet, utgångspunkter och förfarande, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Seminarium den 13 oktober 2016, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén och Åsa Lindeberg, lärare med åklagarkompetens Polisutbildningen; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Seminarium 2 på kursen Grunder för polisiärt arbete Juridikens grunder: Södertörns högskola Polisprogrammet.

Till kursen delades ut ett författningskompendium med förvaltningslagen (1986:223) och vapenlagen (1996:67). För det sammanhanget lades inför seminariet ut på kurswebben en Enkel översikt ang. författningar av Björn Forssén:

 • 161013SEMSh OBS! förvaltningslagen (1986:223) ersattes den 1 juli 2018 av förvaltningslagen (2017:900). 6 timmar (grupperna 1-3, 2 timmar vardera).

Föreläsningar, 2 st, den 26 april 2016 med åtföljande seminarium den 28 april 2016, vid Södertörns högskola, Rättsstat och offentlig rätt (ROR), föreläsningarna 7 & 8, Omprövning och överklagande av förvaltningsbeslut. Översiktligt: förhållandet mellan nationella regler och europarätt och skatteförfarandet. Föreläsare Björn Forssén. Seminarium med två grupper den 28 april 2016: seminarieledare Björn Forssén. Kontakter vid Sh, lektorn, jur. dr Maya Seltén och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Se två PM som delades ut inför föreläsningarna och vilka även fungerade som inspiration, idédokument inför seminariet:

 • 160426FÖSh1 och 160426FÖSh2 4 + 4 timmar (FÖ7, 2 tim och FÖ8, 2 tim samt SEM 2 + 2 tim (grupperna 2 och 1, 2 tim vardera).

Föreläsning den 15 mars 2016, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. 2 timmar. Samma föreläsning som den 3 mars 2015, med uppföljning av lagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 2016, om principen ne bis in dem (’inte två gånger om samma sak’) med avseende på skattetillägg och skattebrott enligt SFS 2015:633 [lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)] och SFS 2015:634 [lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), t.ex. infört 13 b §] samt lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Jfr prop. 2014/15:131; SOU 2013:62; NJA 2013 s. 502 (mål B 4946-12).

 • Prop. 2014/15:131
 • SOU 2013:62 (Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet)
 • Protokollet i NJA 2013 s. 502 (mål nr B 4946-12)
 • SFS 2015:632, SFS 2015:633 och SFS 2015:634 finner Du på Riksdagens hemsida (under Dokument-Lagar), Riksdagen

Föreläsning den 4 december 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Tull, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 3 december 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Inkomstskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 26 november 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Skattesystemet, utgångspunkter och förfarande, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 3 mars 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

Skattetillägg och Europakonventionen och EU-rätten – behov av mer djupgående analyser av ne bis in idem-frågan angående skattetillägg och skattebrott (i samband med oriktiga uppgifter om mervärdesskatt och inkomstskatt)? 2 timmar. Se: 150303FÖSh

Promemorian åtföljs av 8 särskilda filer med följande innehåll:

 • Bil. 1: protokollet i NJA 2013 s. 502 (mål nr B 4946-12);
 • Bil. 2: Riksåklagarens PM 2013-06-14;
 • Bil. 3: SOU 2013:62 (Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet);
 • Bil. 4: Svea HovR B 200-13;
 • Bil. 5: EUD C-617/10 Åkerberg Fransson;
 • Bil. 6: Haparanda TR (mål nr B 550-09), begäran om förhandsavgörande hos EUD i Åkerberg Fransson;
 • Bil. 7: Varbergs TR (slutligt beslut i mål nr B 2501-09); och
 • Bil. 8: SOU 2014:76 (Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål). [Se även ovan ang. Föreläsning den 15 mars 2016, vid Södertörns högskola.]