Material Föreläsningar (FÖ) och Seminarier (SEM) av Björn Forssén vid Södertörns högskola (Sh), Institutionen för samhällsvetenskaper (offentlig rätt) från och med 2015

Föreläsning den 11 december 2023 och seminarier den 19 december 2023, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason.

EU-magisterprogrammet. I år (2023) har en FÖ (på eng.) och två SEM (på sv. resp. eng.) hållits i klassrum: 2 + 3 + 3 timmar.

 

 • The title of the lecture and the seminars: A jurisprudential study of a national Swedish rule/-s in relation to the EU law / En rättsvetenskaplig studie avseende en nationell svensk regel/-ler.

 

 • The task for the seminar: mentioning in some items a subject for such a study, the reasons for the choice of the subject and to present a way to carry out the study. / Uppgiften för seminariet är att nämna i några punkter ett ämne för en sådan studie, skälen till valet av ämne och att presentera ett tillvägagångssätt för att utföra studien.

 

 • The lecture is meant to be an introduction and a support to the task at the seminar. / Föreläsningen är avsedd att vara en introduktion och ett stöd till seminarieuppgiften.

 

I have made a study of the research on indirect taxes (VAT, excise duties and customs) in Sweden during the period of 1994 – 2020 and presents it in my e-book Indirect taxes – the research in Sweden and the EU law. It is available under PFS Böcker, where it has the code 041Blå. A short version of that book is Indirect taxes – an introduction to the research in Sweden and the EU law, which is also to be found under PFS Böcker, where it has the code 043Blå./

Jag har gjort en studie om forskningen i Sverige om indirekta skatter (moms, punktskatter och tull) under perioden 1994 – 2020 och presenterar den i min e-bok Indirekta skatter – forskningen i Sverige och EU-rätten. Den är tillgänglig under PFS Böcker, där den har koden 040Blå. En kortversion av den boken är Indirekta skatter – en introduktion till forskningen i Sverige och EU-rätten, vilken också återfinns under PFS Böcker, där den har koden 042Blå.

 

My study of the research in Sweden of the indirect taxes in relation to the EU law may serve as an inspiration to the task for the seminar, by giving pros and cons about methods etc. and thereby giving ideas of to carry out the task. / Min studie av forskningen i Sverige om indirekta skatter i förhållande till EU-rätten kan fungera som inspiration för seminarieuppgiften, genom att visa på för- och nackdelar avseende metoder etc. och därmed ge idéer till att utföra uppgiften.

 

For a presentation of the steps in my study of the research in Sweden of the indirect taxes in relation to the EU  see under Forskning/F12: Special project – Indirect taxes and the research in Sweden. /

För en presentation av stegen i min studie av forskningen i Sverige om indirekta skatter i förhållande till EU-rätten se under Forskning/F11: Specialprojekt – Indirekta skatter och forskningen i Sverige.

 

 • For tip-offs which can be of use to carry out the task for the seminar see under Forskning/F10: T2. Tip-offs to researchers in the field of the EU law and to students before my lectures and seminars on the EU Master programme at Södertörn University (Sh) [T2=T1 translated into English]. /

 

 • För tips vilka kan vara användbara för att utföra seminarieuppgiften se under Forskning/F10: T1. Tips till forskare inom EU-rätten och till studenter inför mina föreläsningar och seminarier på EU-magisterprogrammet vid Södertörns högskola (Sh).

 

The above-mentioned and the pdf-files bok-bla-040, bok-bla-041, bok-bla-042 and bok-bla-043 were placed by Patricia Jonason on the study web at the Sh and the other material that I recommended was obtained by the students on this website. / Ovannämnda och pdf-filerna bok-bla-040, bok-bla-041, bok-bla-042 och bok-bla-043 lades ut av Patricia Jonason på studiewebben hos Sh och övrigt material som jag rekommenderade hämtades av studenterna på denna hemsida.

All of the mentioned material and extra material was available in both English and Swedish on this website. / Allt det nämnda materialet och extra materialet var tillgängligt på både engelska och svenska på denna hemsida.

If this course will be given more time by the Sh, I will also use the tool books that I mention below (see about 2022). / Om den här kursen får mer tid av Sh, kommer jag att använda verktygsböckerna som jag nämner nedan (se ang. 2022).

Högre seminarium den 14 december 2022 vid Södertörns högskola, Svenska språkets ställning i EU – särskilt om momsforskningen, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason. Deltagare: lärare från Institutionen för samhällsvetenskaper. SEM: 2 timmar. Inför seminariet tillställdes institutionen ett PM om 6 sidor som innehöll hänvisningar till bland annat ett flertal artiklar och böcker tillgängliga här på hemsidan.

Föreläsning den 15 november 2022 och seminarium den 24 november 2022, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason.

EU-magisterprogrammet. I år (2022) har FÖ hållits i klassrum och SEM via Zoom, båda tillfällena på svenska. FÖ och SEM: 2 + 3 timmar.

Materialet motsvarade det från 2021, dvs. mitt studie- och forskningsmaterial ang. metodfrågor i momsforskningen i Sverige. Jfr nedan ang. försättsblad och länkarna A.-F. Detta material fanns tillgängligt till FÖ och SEM som ett idématerial till seminarieövningen, vilken gick ut på att studenterna valde ett ämne inom juridiken och presenterade ett synopsis till en uppsats eller avhandling, där metod och material är tänkt att användas för att analysera EU-rätten i förhållande till svenska nationella regler avseende valt ämne.

Under Artiklar lade jag den 7 februari 2022 ut ytterligare en artikel av mig som publicerades samma dag i JFT, vilken bygger vidare på min artikel i JFT (JFT 6/2020 s. 716-757) med titeln ”Momsforskningen i Sverige – metodfrågor” (jfr D. nedan). I den nya artikeln i JFT (JFT 6/2021 s. 412-447), med titeln ”Momsforskningen i Sverige – svenska språkets ställning”, går jag vidare med just svenska språkets ställning i momsforskningen i Sverige. Du finner den nya artikeln under denna länk. Även om den artikeln inte ingick officiellt i årets material, fick deltagarna också häftet där den JFT-artikeln ingår.

Under Forskning här på hemsidan återfinns mina översättningar till engelska av båda artiklarna samt en översättning som jag har låtit göra till finska av språkartikeln.

Under Forskning nämner jag att jag även har ställt samman de båda artiklarna till en bok, Momsforskningen i Sverige och EU-rätten – metodfrågor och svenska språkets ställning. Den återfinns under PFS Böcker, kod 036Blå. Jag har också översatt den till engelska – se kod 037Blå under PFS Böcker, The VAT research in Sweden and the EU law – method questions and the position of the Swedish language.

Under Forskning anger jag också att till böckerna 036Blå (svenska) resp. 037Blå (engelska) hör böckerna 035Blå (svenska – jfr F. nedan) resp. 038Blå (engelska), vilka också återfinns under PFS Böcker. 035Blå resp. 038Blå innehåller mitt förslag till att bygga modeller – verktyg – att användas som stöd för att beforska en momsfråga. ”Verktygsboken”, 035Blå, med titeln Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv har jag också översatt till engelska, 038Blå, med titeln Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive.

Om det blir aktuellt igen, är min tanke att de båda böckerna ska utgöra materialet till min undervisning om forskningsfrågor och EU-rätt på EU-magisterprogrammet. Med böckerna kan den undervisningen ske i en svenskspråkig resp. en engelskspråkig grupp, dvs.:

 • för en svenskspråkig grupp används 036Blå och 035BlåMomsforskningen i Sverige och EU-rätten – metodfrågor och svenska språkets ställning och Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv; resp.
 • för en engelskspråkig grupp används 037Blå och 038BlåThe VAT research in Sweden and the EU law – method questions and the position of the Swedish language och Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive.

 

Föreläsning den 14 december 2021 och seminarium den 20 december 2021, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason

EU-magister/EU Master. Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå. God förvaltning i EU och den nationella praktiken. I år (2021) har FÖ och SEM hållits i klassrum, på svenska. FÖ och SEM: 2 + 3 timmar.

Jag har utarbetat ett studie- och forskningsmaterial ang. metodfrågor i momsforskningen i Sverige, där jag även lämnar förslag till verktyg för den forskningen. Detta delades ut inför FÖ och SEM som ett idématerial till seminarieövningen, som gick ut på att studenterna valde ett ämne inom juridiken och presenterade ett synopsis till en uppsats eller avhandling, där metod och material är tänkt att användas för att analysera EU-rättens påverkan av de svenska nationella reglerna avseende valt ämne.

Studie- och forskningsmaterialet bestod i en plastmapp vardera till studenterna, där de återfann i tryckt form artiklar och en bok som jag skrivit om Momsforskningen i Sverige (se här på hemsidan under Böcker m.m., där jag under den rubriken avser att fortsätta att lämna synpunkter på momsforskningen i Sverige och näraliggande frågor). Artiklarna i finska JFT och Tidningen Balans tillhandahölls därigenom i hela häftet/tidningen, så att studenterna får en uppfattning också om vad som förekommer i övrigt i publikationerna. (Boken i tryckt form finns också att låna hos Kungl. biblioteket och Lunds universitetsbibliotek.) Nedan under länkarna A-F återfinns materialet samlat i digital form samt försättsbladet i plastmapparna och ett tillägg (placerat sist i plastmapparna).

Försättsblad till materialet under länkarna A-F nedan.

 • A. Alumn från Örebro universitet om momsforskningen i Sverige.
 • B. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 1
 • C. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 2
 • D. Momsforskningen i Sverige – metodfrågor
 • E. Alumn från Örebro universitet bygger på sin momsforskning med sammansatta transaktioner i förhållande till EU-rätten
 • F. Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv

Tillägg (2021-08-20) till materialet under länkarna A-F ovan.

The material A-F etc. in English – translation by Björn Forssén [Published here on 24 July, 2023.]

Front-paper to the material under the links A-F below.

 • A. Alumnus from Örebro University about the VAT research in Sweden.
 • B. The VAT research in Sweden – where is it going? Part 1
 • C. The VAT research in Sweden – where is it going? Part 2
 • D. The VAT research in Sweden – method questions
 • E. Alumnus from Örebro University develops his VAT research with composite transactions in relation to the EU law
 • F. Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive

Amendment (2021-08-20) to the material under the links A-F above.

Materialet till mina FÖ och SEM hos Sh före 2021, dvs. mina FÖ och SEM hos Sh 2015 – 2020: länk

Visst material av Björn Forssén från uppdrag hos Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) samt ekonomiprogrammet 2012-2017

C-uppsatsskrivning i skatterätt Vt 2017, vid Örebro universitet (JPS), jag deltog vid rättningen av 4 uppsatser [2 uppsatser på Rättsvetenskaplig kandidatkurs (RV) och 2 uppsatser på Juristprogrammet (JU)], motsvarar 20 timmar (5 tim per uppsats); kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. Förslag till ämnen för C-uppsatser lämnade jag in till JPS inför Vt 2016 och Vt 2017.

Föreläsning den 1 december 2016, vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. 4 timmar.

Förhållandet mellan bestämningen av skattesubjektet och av skatteobjektet (mervärdesskatt)

Inför föreläsningen distribuerades följande PM, A, B och C, inklusive material till A och C:

 • A, avsnitten 3.4-3.4.4 i min bok Ord och kontext i EU-skatterätten (jfr senaste version under PFS Böcker), inklusive Skatteverkets ställningstagande 2016-03-31 (dnr 131 156230-16/111) och domen i EU-mål C– 594/13 (”go fair” Zeitarbeit);
 • B, avsnitten 3.3-3.3.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten; och
 • C, avsnitten 3.5-3.5.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten, inklusive HFD 2016 ref. 6 och dom i EU-mål C-264/14 (Hedqvist).

Föreläsning den 8 november 2016, vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. 6 timmar.

Skattesystemets grunder med IMPAKT

Inför föreläsningen distribuerades via JPS följande material (PM):

Pedaseminarium den 10 mars 2016, vid Örebro universitet (JPS), seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Laura Ervo. 2 timmar

Pedagogisk plattform för skattestudier

I samband med seminariet distribuerades via JPS, bl.a.:

 • Paper on The Making of Tax Laws (jfr uppdaterad version under PFS Böcker) och PM A IMPAKT Intro (jfr uppdaterad version under PFS Utbildning Skatt).

Föreläsning den 1 februari 2016 vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. Juristlinjen – kursen Mervärdesskatterätt, avancerad nivå 15 hp. 4 timmar. Föreläsning ”Beskattningsbar person inkl enkla bolag”, material – utdrag ur tredje uppl. av min doktorsavhandling.

Lunchseminarium om Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), måndagen den 19 oktober 2015. 0,5 tim (12:30-13:00, SEM föregicks av deltagarnas lunch 12:00-12:30). Entréhuset Örebro universitet, sammanträdesrum i restaurangen Entréhuset. Björn Forssén presenterade sin plattform PFS, dvs. förevarande plattform. Kontakt JPS, professor Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ekonomisk rätt, grundnivå, delkurs 3 (T3), kapitalbeskattning, föreläsning 4 timmar den 20 oktober 2014, och gruppföreläsningar 3 x 2 timmar den 21 oktober 2014. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Företagsbeskattning, avancerad nivå 15 hp: FÖ 3 tim, den 14 november 2013; SEM 3 tim, den 15 november 2013; FÖ 3 tim, den 19 november 2013; SEM 3 tim, den 20 november 2013; FÖ 3 tim, den 25 november 2013; SEM 3 tim, den 26 november 2013; FÖ 5 tim, den 29 november 2013; och SEM 4 tim, den 4 december 2013. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ansvar, obestånd och skatter, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar föreläsning den 17 maj och 7,5 timmar rättegångsspel den 28 maj 2013 (indelat i olika grupper fm resp. em). Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet, kursen Beskattningsrätt I, grundnivå 15 hp, Näringsverksamhet, 6 timmar x 4 tillfällen: den 7 februari, 13 februari, 20 februari och 25 februari 2013. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson. Inledande föreläsning o studiematerial. Övningsex. 1, koncernbeskattning. Övningsex. 2, fåmansföretag. Övningsex. 3, omstruktureringar. Övningsex. 4, mervärdesskatt. [Beträffande övrningsexemplen återfinns här filerna med både frågor och svar.]

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Företagsbeskattning, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar den 19 december 2012. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson. Föreläsning (av Björn Forssén) resp. studiematerial (av Björn Forssén och Eleonor Kristoffersson – ang. skatt och straffrätt, m.m.).

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ansvar, obestånd och skatter, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar den 2 maj 2012. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

FÖ av Björn Forssén vid Linköpings universitet, Avd för Rätt och rättsfilosofi, och Uppsala universitet, juridiska institutionen

Linköpings universitet: 13 jan 2011; kontakt vid Avd, Maria Boyce. 5 timmar.

Momsdagen: Momsens grunder inklusive gemenskapsinterna förvärv och frivillig skattskyldighet. Linköpings universitet: 25 och 27 okt 2010; kontakt vid Avd, Maria Boyce. 3 + 3 timmar.

Grunderna för mervärdesskattesystemet och metodologiska frågor för utredning av momsproblem. Skisser vid FÖ: Skiss 1 och Skiss 2Uppsala universitet: 17 maj 2004; kontakt vid institutionen, Eleonor Alhager (numera Kristoffersson). 2 timmar.

 • Mervärdesskatterätt: Materiella och formella momsregler. Inför FÖ distribuerades: Utdrag Momsbok 2003.
 • Intyg om undervisning genomförd 2004-05-17.