Material Föreläsningar (FÖ) och Seminarier (SEM) av Björn Forssén vid Södertörns högskola (Sh), Institutionen för samhällsvetenskaper (offentlig rätt) från och med 2015

Högre seminarium den 14 december 2022 vid Södertörns högskola, Svenska språkets ställning i EU - särskilt om momsforskningen, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason. Deltagare: lärare från Institutionen för samhällsvetenskaper. SEM: 2 timmar. Inför seminariet tillställdes institutionen ett PM om 6 sidor som innehöll hänvisningar till bland annat ett flertal artiklar och böcker tillgängliga här på hemsidan.

Föreläsning den 15 november 2022 och seminarium den 24 november 2021, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason.

EU-magisterprogrammet. I år (2022) har FÖ hållits i klassrum och SEM via Zoom, båda tillfällena på svenska. FÖ och SEM: 2 + 3 timmar.

Materialet motsvarade det från 2021, dvs. mitt studie- och forskningsmaterial ang. metodfrågor i momsforskningen i Sverige. Jfr nedan ang. försättsblad och länkarna A.-F. Detta material fanns tillgängligt till FÖ och SEM som ett idématerial till seminarieövningen, vilken gick ut på att studenterna valde ett ämne inom juridiken och presenterade ett synopsis till en uppsats eller avhandling, där metod och material är tänkt att användas för att analysera EU-rätten i förhållande till svenska nationella regler avseende valt ämne.

Under Artiklar open access lade jag den 7 februari 2022 ut ytterligare en artikel av mig som publicerades samma dag i JFT, vilken bygger vidare på min artikel i JFT (JFT 6/2020 s. 716-757) med titeln "Momsforskningen i Sverige – metodfrågor" (jfr D. nedan). I den nya artikeln i JFT (JFT 6/2021 s. 412-447), med titeln "Momsforskningen i Sverige - svenska språkets ställning", går jag vidare med just svenska språkets ställning i momsforskningen i Sverige. Du finner den nya artikeln under denna länk. Även om den artikeln inte ingick officiellt i årets material, fick deltagarna också häftet där den JFT-artikeln ingår.

Under Forskning här på hemsidan återfinns mina översättningar till engelska av båda artiklarna samt en översättning som jag har låtit göra till finska av språkartikeln.

Under Forskning nämner jag att jag även har ställt samman de båda artiklarna till en bok, Momsforskningen i Sverige och EU-rätten - metodfrågor och svenska språkets ställning. Den återfinns under PFS Böcker, kod 036Blå. Jag har också översatt den till engelska - se kod 037Blå under PFS Böcker, The VAT research in Sweden and the EU law – method questions and the position of the Swedish language.

Under Forskning anger jag också att till böckerna 036Blå (svenska) resp. 037Blå (engelska) hör böckerna 035Blå (svenska - jfr F. nedan) resp. 038Blå (engelska), vilka också återfinns under PFS Böcker. 035Blå resp. 038Blå innehåller mitt förslag till att bygga modeller - verktyg - att användas som stöd för att beforska en momsfråga. "Verktygsboken", 035Blå, med titeln Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv har jag också översatt till engelska, 038Blå, med titeln Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive.

Om det blir aktuellt igen, är min tanke att de båda böckerna ska utgöra materialet till min undervisning om forskningsfrågor och EU-rätt på EU-magisterprogrammet. Med böckerna kan den undervisningen ske i en svenskspråkig resp. en engelskspråkig grupp, dvs.:

 • för en svenskspråkig grupp används 036Blå och 035Blå, Momsforskningen i Sverige och EU-rätten - metodfrågor och svenska språkets ställning och Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv; resp.
 • för en engelskspråkig grupp används 037Blå och 038Blå, The VAT research in Sweden and the EU law – method questions and the position of the Swedish language och Goods and services at composite transactions – interpretation and application according to the Swedish VAT Act and the EU’s VAT Directive.

Föreläsning den 14 december 2021 och seminarium den 20 december 2021, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, docent Patricia Jonason.

EU-magister/EU Master. Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå. God förvaltning i EU och den nationella praktiken. I år (2021) har FÖ och SEM hållits i klassrum, på svenska. FÖ och SEM: 2 + 3 timmar.

Jag har utarbetat ett studie- och forskningsmaterial ang. metodfrågor i momsforskningen i Sverige, där jag även lämnar förslag till verktyg för den forskningen. Detta delades ut inför FÖ och SEM som ett idématerial till seminarieövningen, som gick ut på att studenterna valde ett ämne inom juridiken och presenterade ett synopsis till en uppsats eller avhandling, där metod och material är tänkt att användas för att analysera EU-rättens påverkan av de svenska nationella reglerna avseende valt ämne.

Studie- och forskningsmaterialet bestod i en plastmapp vardera till studenterna, där de återfann i tryckt form artiklar och en bok som jag skrivit om Momsforskningen i Sverige (se här på hemsidan under Böcker m.m., där jag under den rubriken avser att fortsätta att lämna synpunkter på momsforskningen i Sverige och näraliggande frågor). Artiklarna i finska JFT och Tidningen Balans tillhandahölls därigenom i hela häftet/tidningen, så att studenterna får en uppfattning också om vad som förekommer i övrigt i publikationerna. (Boken i tryckt form finns också att låna hos Kungl. biblioteket och Lunds universitetsbibliotek.) Nedan under länkarna A-F återfinns materialet samlat i digital form samt försättsbladet i plastmapparna och ett tillägg (placerat sist i plastmapparna).

Försättsblad till materialet under länkarna A-F nedan.

 • A. Alumn från Örebro universitet om momsforskningen i Sverige.
 • B. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 1
 • C. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 2
 • D. Momsforskningen i Sverige – metodfrågor
 • E. Alumn från Örebro universitet bygger på sin momsforskning med sammansatta transaktioner i förhållande till EU-rätten
 • F. Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv

Tillägg (2021-08-20) till materialet under länkarna A-F ovan.

Föreläsningar den 16 december 2020 och rättsfallsseminarier den 22 december 2020, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. Jag har tidigare hållit dessa FÖ och SEM hos Sh åren 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019 (se under särskilda rubriker nedan).

EU-magister/EU Master. Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå. God förvaltning i EU och den nationella praktiken. I år (2020) har FÖ och SEM hållits via Zoom. FÖ och SEM har hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska. FÖ och SEM: 2 + 3 resp. 2 + 3 timmar.

Materialet i år (2020):

 • FÖ engelska, 2020-12-16. FÖ svenska, 2020-12-16.
 • Förkortningar – olika svenska lagar, etc./Abbreviations – various Swedish acts, etc. sv/eng
 • Kompetens och moms / Competence and VAT, sv/eng
 • SEM engelska, 2020-12-22.
 • SEM svenska, 2020-12-22.
 • EU-målet 268/83 (Rompelman), CJEU / EUD
 • EU-målet C-97/90 (Lennartz), CJEU / EUD
 • EU-målet C-110/94 (INZO), CJEU / EUD
 • EU-målet C-400/98 (Breitsohl), CJEU / EUD
 • s. 78-87 i SOU 2002:74 Del 1 (Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv), SOU 2002:74 s. 78ff
 • EU-kommissionens formella underrättelse den 26 juni 2008 om definitionen av ekonomisk verksamhet i ML [2008/2002 K(2008) 2794], EU-kom 20080626
 • Regeringens (finansdepartementets) svar den 9 oktober 2008 till EU-kommissionen (Fi2008/4218), Regeringens SV 20081009
 • Under FÖ SEM nämnde jag även SOU 2020:31 - En ny mervärdesskattelag

Föreläsning den 4 december 2019 och rättsfallsseminarier den 10 december 2019, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

EU-magister skatterätt/EU Master tax law. Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – med ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. I år har FÖ hållits på engelska och SEM har hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska. FÖ resp. SEM: 2 resp. 3 + 3 timmar.

Föreläsningar den 11 december 2018 och rättsfallsseminarier den 13 december 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – med ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten. I år har FÖ resp. SEM hållits för en grupp på svenska och för en grupp på engelska (EU-magister skatterätt/EU Master tax law). FÖ resp. SEM: 2 + 2 resp. 2 + 2 timmar.

Föreläsning den 14 november 2017 och rättsfallsseminarium den 21 november 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten.

FÖ resp. SEM hölls i år på svenska. Studiewebben hos Sh innehöll i år även min artikel Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (se under Artiklar open access, Tidningen Balans Fördjupningsbilaga nr 4 2017). FÖ resp. SEM: 2 + 3 timmar.

Föreläsning den 20 december 2016 och rättsfallsseminarium den 21 december 2016, vid Södertörns högskola, föreläsare och seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Föreläsning om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv. Rättsfallsseminarium med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten.

FÖ resp. SEM hölls i år på svenska. FÖ resp. SEM: 2 + 3 timmar.

Seminarium den 1 december 2015 och rättsfallsseminarium den 11 december 2015, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

SEM om EU-rätt och mervärdesskatt – framför allt i ett forskarperspektiv resp. SEM med domar från EU-domstolen relaterade till skatterätten.

[På studiewebben hos Sh lades i år även följande ut: Paper on The Making of Tax Laws (jfr uppdaterad version under PFS Böcker). Detta paper distribuerades även via professor Laura Ervo, Örebro universitet (Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete), inför ett s.k. pedaseminarium som jag ledde där den 10 mars 2016 (seminarietitel: Pedagogisk plattform för skattestudier - se nedan under Visst material hos Örebro universitet, JPS).]

Båda SEM hölls i år på svenska. SEM resp. SEM (rättsfall): 2 + 3 timmar.

Föreläsningar den 23 och 24 april 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén. Rättsstat och offentlig rätt (ROR). Föreläsningarna 8 och 9, Rättsmedel mot felaktiga förvaltningsbeslut. 2 + 2 timmar.

Inför föreläsningarna lades bl.a. ett PM på 25 sidor ut på kurswebben, där bl.a. den nya förvaltningslagen (2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018, och förvaltningsprocesslagen (1971:291) behandlas utifrån ett tänkt praktikfall på mervärdesskatteområdet.

Föreläsning den 13 februari 2018, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. MR. Skattetillägg. 2 timmar. Jfr föreläsningarna den 3 mars 2015 och den 15 mars 2016 om principen ne bis in dem (’inte två gånger om samma sak’) med avseende på skattetillägg och skattebrott. Inför föreläsningen lades ut på kurswebben

 • dels utdrag ur Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (10 kap.), jfr senaste version under PFS Böcker,
 • dels artikeln Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (se under Artiklar open access, Tidningen Balans Fördjupningsbilaga nr 4 2017).

Föreläsning den 7 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Tull, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 6 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Mervärdesskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 5 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Inkomstskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 4 december 2017, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Skattesystemet, utgångspunkter och förfarande, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Seminarium den 13 oktober 2016, vid Södertörns högskola, seminarieledare: jur. dr Björn Forssén och Åsa Lindeberg, lärare med åklagarkompetens Polisutbildningen; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Seminarium 2 på kursen Grunder för polisiärt arbete Juridikens grunder: Södertörns högskola Polisprogrammet.

Till kursen delades ut ett författningskompendium med förvaltningslagen (1986:223) och vapenlagen (1996:67). För det sammanhanget lades inför seminariet ut på kurswebben en Enkel översikt ang. författningar av Björn Forssén:

 • 161013SEMSh OBS! förvaltningslagen (1986:223) ersattes den 1 juli 2018 av förvaltningslagen (2017:900). 6 timmar (grupperna 1-3, 2 timmar vardera).

Föreläsningar, 2 st, den 26 april 2016 med åtföljande seminarium den 28 april 2016, vid Södertörns högskola, Rättsstat och offentlig rätt (ROR), föreläsningarna 7 & 8, Omprövning och överklagande av förvaltningsbeslut. Översiktligt: förhållandet mellan nationella regler och europarätt och skatteförfarandet. Föreläsare Björn Forssén. Seminarium med två grupper den 28 april 2016: seminarieledare Björn Forssén. Kontakter vid Sh, lektorn, jur. dr Maya Seltén och lektorn, docent Bo H. Lindberg.

Se två PM som delades ut inför föreläsningarna och vilka även fungerade som inspiration, idédokument inför seminariet:

 • 160426FÖSh1 och 160426FÖSh2 4 + 4 timmar (FÖ7, 2 tim och FÖ8, 2 tim samt SEM 2 + 2 tim (grupperna 2 och 1, 2 tim vardera).

Föreläsning den 15 mars 2016, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason. 2 timmar. Samma föreläsning som den 3 mars 2015, med uppföljning av lagstiftning, som trädde i kraft den 1 januari 2016, om principen ne bis in dem (’inte två gånger om samma sak’) med avseende på skattetillägg och skattebrott enligt SFS 2015:633 [lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)] och SFS 2015:634 [lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69), t.ex. infört 13 b §] samt lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Jfr prop. 2014/15:131; SOU 2013:62; NJA 2013 s. 502 (mål B 4946-12).

 • Prop. 2014/15:131
 • SOU 2013:62 (Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet)
 • Protokollet i NJA 2013 s. 502 (mål nr B 4946-12)
 • SFS 2015:632, SFS 2015:633 och SFS 2015:634 finner Du på Riksdagens hemsida (under Dokument-Lagar), Riksdagen

Föreläsning den 4 december 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Tull, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 3 december 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Inkomstskatt, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 26 november 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén. Skatterätt, grundläggande nivå: Skattesystemet, utgångspunkter och förfarande, 2 timmar. Kontakt vid Sh, lektor Maya Seltén.

Föreläsning den 3 mars 2015, vid Södertörns högskola, föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid Sh, lektorn, jur. dr Patricia Jonason.

Skattetillägg och Europakonventionen och EU-rätten – behov av mer djupgående analyser av ne bis in idem-frågan angående skattetillägg och skattebrott (i samband med oriktiga uppgifter om mervärdesskatt och inkomstskatt)? 2 timmar. Se: 150303FÖSh

Promemorian åtföljs av 8 särskilda filer med följande innehåll:

 • Bil. 1: protokollet i NJA 2013 s. 502 (mål nr B 4946-12);
 • Bil. 2: Riksåklagarens PM 2013-06-14;
 • Bil. 3: SOU 2013:62 (Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet);
 • Bil. 4: Svea HovR B 200-13;
 • Bil. 5: EUD C-617/10 Åkerberg Fransson;
 • Bil. 6: Haparanda TR (mål nr B 550-09), begäran om förhandsavgörande hos EUD i Åkerberg Fransson;
 • Bil. 7: Varbergs TR (slutligt beslut i mål nr B 2501-09); och
 • Bil. 8: SOU 2014:76 (Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål). [Se även ovan ang. Föreläsning den 15 mars 2016, vid Södertörns högskola.]

Visst material av Björn Forssén från uppdrag hos Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) samt ekonomiprogrammet 2012-2017

C-uppsatsskrivning i skatterätt Vt 2017, vid Örebro universitet (JPS), jag deltog vid rättningen av 4 uppsatser [2 uppsatser på Rättsvetenskaplig kandidatkurs (RV) och 2 uppsatser på Juristprogrammet (JU)], motsvarar 20 timmar (5 tim per uppsats); kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. Förslag till ämnen för C-uppsatser lämnade jag in till JPS inför Vt 2016 och Vt 2017.

Föreläsning den 1 december 2016, vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. 4 timmar.

Förhållandet mellan bestämningen av skattesubjektet och av skatteobjektet (mervärdesskatt)

Inför föreläsningen distribuerades följande PM, A, B och C, inklusive material till A och C:

 • A, avsnitten 3.4-3.4.4 i min bok Ord och kontext i EU-skatterätten (jfr senaste version under PFS Böcker), inklusive Skatteverkets ställningstagande 2016-03-31 (dnr 131 156230-16/111) och domen i EU-mål C– 594/13 (”go fair” Zeitarbeit);
 • B, avsnitten 3.3-3.3.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten; och
 • C, avsnitten 3.5-3.5.4 i Ord och kontext i EU-skatterätten, inklusive HFD 2016 ref. 6 och dom i EU-mål C-264/14 (Hedqvist).

Föreläsning den 8 november 2016, vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. 6 timmar.

Skattesystemets grunder med IMPAKT

Inför föreläsningen distribuerades via JPS följande material (PM):

Pedaseminarium den 10 mars 2016, vid Örebro universitet (JPS), seminarieledare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Laura Ervo. 2 timmar

Pedagogisk plattform för skattestudier

I samband med seminariet distribuerades via JPS, bl.a.:

 • Paper on The Making of Tax Laws (jfr uppdaterad version under PFS Böcker) och PM A IMPAKT Intro (jfr uppdaterad version under PFS Utbildning Skatt).

Föreläsning den 1 februari 2016 vid Örebro universitet (JPS), föreläsare: jur. dr Björn Forssén; kontakt vid JPS, professor Eleonor Kristoffersson. Juristlinjen – kursen Mervärdesskatterätt, avancerad nivå 15 hp. 4 timmar. Föreläsning "Beskattningsbar person inkl enkla bolag", material – utdrag ur tredje uppl. av min doktorsavhandling.

Lunchseminarium om Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), måndagen den 19 oktober 2015. 0,5 tim (12:30-13:00, SEM föregicks av deltagarnas lunch 12:00-12:30). Entréhuset Örebro universitet, sammanträdesrum i restaurangen Entréhuset. Björn Forssén presenterade sin plattform PFS, dvs. förevarande plattform. Kontakt JPS, professor Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ekonomisk rätt, grundnivå, delkurs 3 (T3), kapitalbeskattning, föreläsning 4 timmar den 20 oktober 2014, och gruppföreläsningar 3 x 2 timmar den 21 oktober 2014. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Företagsbeskattning, avancerad nivå 15 hp: FÖ 3 tim, den 14 november 2013; SEM 3 tim, den 15 november 2013; FÖ 3 tim, den 19 november 2013; SEM 3 tim, den 20 november 2013; FÖ 3 tim, den 25 november 2013; SEM 3 tim, den 26 november 2013; FÖ 5 tim, den 29 november 2013; och SEM 4 tim, den 4 december 2013. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ansvar, obestånd och skatter, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar föreläsning den 17 maj och 7,5 timmar rättegångsspel den 28 maj 2013 (indelat i olika grupper fm resp. em). Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet, kursen Beskattningsrätt I, grundnivå 15 hp, Näringsverksamhet, 6 timmar x 4 tillfällen: den 7 februari, 13 februari, 20 februari och 25 februari 2013. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson. Inledande föreläsning o studiematerial. Övningsex. 1, koncernbeskattning. Övningsex. 2, fåmansföretag. Övningsex. 3, omstruktureringar. Övningsex. 4, mervärdesskatt. [Beträffande övrningsexemplen återfinns här filerna med både frågor och svar.]

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Företagsbeskattning, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar den 19 december 2012. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson. Föreläsning (av Björn Forssén) resp. studiematerial (av Björn Forssén och Eleonor Kristoffersson – ang. skatt och straffrätt, m.m.).

Juristlinjen vid Örebro universitet (JPS), kursen Ansvar, obestånd och skatter, avancerad nivå 15 hp, 4 timmar den 2 maj 2012. Kursansvarig Eleonor Kristoffersson.

FÖ av Björn Forssén vid Linköpings universitet, Avd för Rätt och rättsfilosofi, och Uppsala universitet, juridiska institutionen

Linköpings universitet: 13 jan 2011; kontakt vid Avd, Maria Boyce. 5 timmar.

Momsdagen: Momsens grunder inklusive gemenskapsinterna förvärv och frivillig skattskyldighet. Linköpings universitet: 25 och 27 okt 2010; kontakt vid Avd, Maria Boyce. 3 + 3 timmar.

Grunderna för mervärdesskattesystemet och metodologiska frågor för utredning av momsproblem. Skisser vid FÖ: Skiss 1 och Skiss 2. Uppsala universitet: 17 maj 2004; kontakt vid institutionen, Eleonor Alhager (numera Kristoffersson). 2 timmar.

 • Mervärdesskatterätt: Materiella och formella momsregler. Inför FÖ distribuerades: Utdrag Momsbok 2003.
 • Intyg om undervisning genomförd 2004-05-17.