Pedagogiskt Forum Skatt - PFS-plattformen

– Ursprungligen lanserad vid lunchseminarium på Örebro universitet (JPS) 2015-10-19, av Björn Forssén

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS är en plattform för utbildning som jag har utvecklat och utvecklar kontinuerligt. Grundtanken med den är att kurserna ska vara lärandefokuserade och inte lärarefokuserade. Det är den som studerar som står i centrum, vilket innebär att det rör sig om ett lärande i skatterätt och inte bara om skatterätt. I en artikel 2019-12-11 i nättidningen Örebronyheter ger jag en samlad, översiktlig presentation av utbildningsplattformen PFS, som finns på denna hemsida.

Utbildningarna baseras ofta på mitt IMPAKT-koncept. Kursmaterialet är mestadels hämtat från PFS Böcker. Se särskilt om de kurser som jag håller i Institutet för juridisk utbildnings regi: IFJU.

Under denna LÄNK har jag hämtat från PFS Böcker info om vissa av de böcker som jag har tagit fram bland annat med anledning av att jag håller kurser och undervisar i ämnen som berör inkomstskatt, mervärdesskatt och skatteförfarande. Denna särskilda info, Kurser och litteratur, gäller vilka av böckerna som är lämpliga för en viss inriktning på en kurs, dvs. om den är teoretisk, praktisk, fördjupande, etc. Emellertid kan en kurs vara på flera nivåer. Därför görs inte någon strikt uppdelning av kurslitteraturen med avseende på inriktning. Exempelvis kan en kurs inriktad på fördjupning innehålla såväl en introduktionsbok som böcker på fördjupningsnivå, enligt informationen Kurser och litteratur.

”IMPAKT” fungerar som ett komihågord avseende huvuddelen av skatterna och avgifterna i det svenska skattesystemet. IMPAKT står för: Inkomstskatt, Mervärdesskatt, Punktskatt, Arbetsgivaravgift, Källskatt, Tull. Basen i IMPAKT-konceptet och plattformen PFS är sex PM, A-F, om grunderna för skattesystemet och dess olika skatter och avgifter - vardera på åtta sidor. Se under följande länkar: A, B, C, D, E och F.

Under PFS Böcker finns under Titlar översikt info om bland annat boken IMPAKT - Snabborientering i det svenska skattesystemet, som ingår i den gröna serien och har koden 016Grön. Den är central som kurslitteratur på grundnivå, eftersom den innehåller nämnda PM, dvs.:

 • A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
 • B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
 • C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
 • D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
 • E. IMPAKT – vissa frågor om tullrätt m.m., och
 • F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.

Boken IMPAKT - Skatter och avgifter i Sverige har koden 022Grön, och utgör, alltjämt på grundnivå, ett kursmaterial som mer ingående förklarar det svenska skattesystemet, varvid dess fem kapitel berör följande delar utifrån IMPAKT-konceptet: I, M, T + P, K + A och Övrigt om skatter och avgifter.

016Grön och 022Grön bildar tillsammans med följande sex böcker, varav fyra är de hittillsvarande övriga IMPAKT-böckerna, en grundstomme i det kursmaterial som är lämpligt beträffande frågor om skattskyldighet och avdragsrätt samt förfarandefrågor om skatter och avgifter:

 • IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial (015Grön)
 • IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt (017Grön)
 • IMPAKT – Momsnyckeln (027Blå)
 • IMPAKT – Avtal och momsproblem (028Blå)
 • Momsrullan (025Blå)
 • Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (018Grön)

Beroende på inriktning och nivå på en viss kurs kan det vara lämpligt att kombinera kursmaterialet med nämnda böcker enligt följande exempel:

 • För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera 017Grön med A., B. och C. i 016Grön.
 • För en skatterättskurs på avancerad nivå kan 017Grön kombineras med A., D., F. och eventuellt E. i 016Grön samt med 015Grön.
 • Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera 027Blå respektive 025Blå med C. i 016Grön.
 • 028Blå i kombination med C. i 016Grön passar väl till en workshop om moms.
 • 018Grön är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som kompletterande litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. A. i 016Grön kan också fungera väl som komplement i det sammanhanget.

För vissa av mina kurser hos IFJU består kursmaterialet av i första hand en enskild bok. Jämför sålunda, beträffande mina kurser på IFJU, respektive av följande böcker under PFS Böcker: 015Grön, 028Blå, Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet - studiematerial (019Grön), Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer (020Grön) och Vouchrar i momshänseende (024Blå).

För en kurs som jag håller i IFJU:s regi kan dessutom kursmaterialet i första hand bestå av vissa av mina artiklar under Artiklar open access: Jämför på IFJU beträffande kursen Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorg.

Förutom övriga böcker i serierna blå, grön och röd under PFS Böcker använder jag ibland, och då som som ett komplement till vissa av kurserna, mina artiklar i ämnet skatterätt, vilka finns i fulltext under Artiklar open access. Dessutom har jag för en av mina kurser tagit fram ett särskilt studiematerial, vilket endast distribueras i samband med kursen: Jämför på IFJU beträffande kursen Skatter och betalningssvårigheter.

Följande EU-rättsakter om indirekta skatter kan användas i t.ex. kurserna om mervärdesskatt [OBS! Rättsakterna uppdateras inte här.]

På kurserna kan även material från mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola förekomma, se: Material FÖ SEM mm.

I kurserna hänvisas, utöver till ovanstående, främst till offentligt tryck på nätet.

Plattformen PFS för kurserna fungerar också som ett verktyg för kursdeltagaren vid problemlösning efter genomgången kurs. Det första verktyget är komihågordet IMPAKT, som ger stöd för minnet beträffande vilka skatter och avgifter som är vanligast förekommande i det svenska skattesystemet.

Är Du nybörjare? Läs ovan vad ordet "IMPAKT" står för, så har Du redan påbörjat lärandet i skatterätt.

Är Du bekant med skatterätten, men söker något vid sidan av nämnda kursutbud, har jag under Böcker m.m. en särskild guide för inspiration till uppsatsskrivning och forskning i framför allt ämnet mervärdesskatt eller för fördjupad argumentation i momsprocesser, vilken även berör ämnena inkomstskatt, straffrätt och företrädaransvar. Där återfinns i fulltext i open access äldre böcker som jag har skrivit om bl.a. moms, m.m. Mina aktuella böcker återfinns i fulltext i open access under PFS Böcker.