Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Böcker

Titlar översikt (Titlar översikt)
· Indirekta skatter (Indirekta skatter) [Se under särskild rubrik nedan: länkar till EU-rättsakter på detta område.]
· Skatterätt i allmänhet (Skatterätt i allmänhet)
· Mer än bara skatt (Mer än bara skatt)

Under länken Titlar översikt ovan anges inom parentes ”eget förlag” avseende de av mina böcker vilka är aktuella som kursmaterial till de kurser som jag håller i Institutet för juridisk utbildnings regi: IFJU.

Böckerna ingår i en tredelad serie efter färgerna blått, grönt och rött, där:
- blå innehåller böcker med fokus på indirekta skatter, såsom mervärdesskatt (moms);
- grön innehåller böcker i ämnet skatterätt i allmänhet, dvs. moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter etc. samt regler om skatteförfarandet m.m.; och
- röd innehåller böcker om mer än bara skatt, dvs. böcker i andra ämnen än skatterätt samt böcker som i och för sig berör skatterätt men från ett allmängiltigt perspektiv, t.ex. utifrån ämnet fiscal sociology.
[I sistnämnda hänseende finns också ett s.k. paper i open access på denna hemsida som introducerar boken om en ny gren i ämnet fiscal sociology, Paper on The Making of Tax Laws.]

Böckerna kan tillhöra en eller flera av följande kategorier – vilka under Titlar översikt anges inom [ ]:
· Lärobok (1) – i denna kategori ingår bl.a. böcker baserade på IMPAKT-konceptet*
· Handbok (2)
· Förfarande och/eller formellt (3)
· Forskning (4)
· In English (5) – betecknar enbart att boken är på engelska
I fet kursiv stil anges den kategori som respektive bok i första hand avser.
*IMPAKT-konceptet: se PFS Utbildning Skatt.

Under länkarna Titlar översikt, Indirekta skatter, Skatterätt i allmänhet och Mer än bara skatt (se ovan) kan Du informera Dig om mina böcker på plattformen PFS. Under länkarna nedan återfinns i fulltext de böcker i serierna blå, grön och röd vilka ingår i kursmaterialet för aktuella kurser:

Blå serien: 024Blå; 025Blå; 026Blå; 027Blå; 028Blå; 029Blå; 030Blå; 031Blå; 032Blå; 033Blå; och 034Blå.

Gröna serien: 015Grön; 016Grön; 017Grön; 018Grön; 019Grön; 020Grön; 021Grön; och 022Grön.

Röda serien: 009Röd; 010Röd; och 011Röd.

För mer mer info om kursmaterial: se PFS Utbildning Skatt.

Följande EU-rättsakter om indirekta skatter kan dessutom användas i t.ex. kurserna om mervärdesskatt [OBS! Rättsakterna uppdateras inte här.]