Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Böcker

Titlar översikt (Titlar översikt)
· Indirekta skatter (Indirekta skatter) [Se under särskild rubrik nedan: länkar till EU-rättsakter på detta område.]
· Skatterätt i allmänhet (Skatterätt i allmänhet)
· Mer än bara skatt (Mer än bara skatt)

Under länken Titlar översikt ovan anges inom parentes ”eget förlag” avseende de av mina böcker vilka är aktuella som kursmaterial till de kurser som jag håller i Institutet för juridisk utbildnings regi: IFJU.

Böckerna ingår i tre serier med färgerna blå, grön och röd, där:
- blå innehåller böcker med fokus på indirekta skatter, såsom mervärdesskatt (moms);
- grön innehåller böcker i ämnet skatterätt i allmänhet, dvs. moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter etc. samt regler om skatteförfarandet m.m.; och
- röd innehåller böcker om mer än bara skatt, dvs. böcker i andra ämnen än skatterätt samt böcker som i och för sig berör skatterätt men från ett allmängiltigt perspektiv, t.ex. utifrån ämnet fiscal sociology.

 • I sistnämnda hänseende finns också ett s.k. paper i open access på denna hemsida som introducerar boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law, som är min bok om en ny gren i ämnet fiscal sociology: Paper on The Making of Tax Laws.
 • Jag påbörjade forskning vid Örebro universitet 2015 i ämnet fiscal sociology (skattesociologi), och boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law utgjorde en förstudie till mitt forskningsprojekt benämnt Skattesociologi och användningen av skattemedel. Jag fortsätter med projektet, men inte vid det lärosätet. Se dock under LÄNK1 respektive LÄNK2 om mig och mitt forskningsprojekt, enligt den presentation som fanns på Örebro universitets hemsida så sent som i november 2017. Beträffande min forskning: se även PDF som innehåller Riksdagens inventering av skatteforskare 2013, där min licentiat- och doktorsavhandling (2011 och 2013) samt mitt forskningsarbete därefter i ämnet Sociology of Tax Law (fiscal sociology) nämns i avsnitt 17.2 (s. 45).
 • Böckerna kan tillhöra en eller flera av följande kategorier – vilka under Titlar översikt anges inom [ ]:
 • · Lärobok (1)
 • · Handbok (2)
 • · Förfarande och/eller formellt (3)
 • · Forskning (4)
 • · Kategori (5) – Indicates if a book is in English/Anger om en bok är på engelska
  • Förströelseläsning (6) – I denna kategori är en bok i första hand avsedd att roa, men den kan eventuellt i andra hand också fungera som ett komplement i en eller flera av kategorierna (1) – (4).
 • Om fler än en av kategorierna (1), (2), (3), (4) respektive (6) förekommer för en bok, anges i fetkursiv stil den kategori som boken i första hand avser.
 • Vissa av böckerna baseras på IMPAKT-konceptet: jfr PFS Utbildning Skatt.

Under länkarna Titlar översikt, Indirekta skatter, Skatterätt i allmänhet och Mer än bara skatt (se ovan) kan Du informera Dig om mina böcker på plattformen PFS. Under länkarna nedan återfinns i fulltext de böcker i serierna blå, grön och röd vilka ingår i kursmaterialet för aktuella kurser:

För mer info om kursmaterial: se PFS Utbildning Skatt.

Följande EU-rättsakter om indirekta skatter kan dessutom användas i t.ex. kurserna om mervärdesskatt [OBS! Rättsakterna uppdateras inte här.]