Böcker m.m.

Under åren 1993-2014 utgavs böcker i främst skatterätt och från och med 2015 sker utgivningen i första hand i form av e-böcker

 • Böcker 1993-2014: Böcker
 • Titlar översikt 2015- : PFS Böcker
 • Jag har även skrivit i handböcker utgivna av internationella organisationer - se t.ex. VAT in Europe (Nexia International).

Andra fall av referenser till mig eller mina böcker

 • Avhandlingar där mina avhandlingar, böcker eller artiklar nämns.
 • Fler exempel på referenser till mig eller mina böcker och artiklar.
 • Intervjuer med mig i egenskap av byrådirektör/skattejurist hos skatteförvaltningen dels (I.) inför basbreddningen av momsen den 1 januari och 1 mars 1990, genom SFS 1989:1027, dels (II.) inför införandet den 1 juli 1994 av gällande mervärdesskattelag (1994:200). Ang. I.: se Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 1989-12-20, Förstasidan, utdrag förstasidan och utdrag s. 24 del 2. Ang. II.: se Svensk i världen Nr 4-5/94, utdrag s. 13. [Intervjun i VLT ledde för övrigt till stopplagstiftning, genom SFS 1990:29, med tillämpning fr.o.m. den 12 januari 1990. På sidorna 225-227 i Skatt i skrattspegeln, se PFS Böcker och boken med kod 012Röd, skriver jag om den utskällning som jag via ombud fick utstå från finansminister Kjell-Olof Feldt för att jag svarade reportern utifrån gällande rätt, dvs. för att jag respekterade rättsstatsprincipen, vilken på engelska uttrycks rule of law.]
 • Se även marknadsföring av några av mina böcker som publicerades hos Jure Förlag AB åren 2010-2013.

Här finner Du böcker tillgängliga i fulltext

[Även under PFS Böcker finns böcker tillgängliga i fulltext.]

Mina båda avhandlingar 2011-12-15 (licentiatavhandlingen) och 2013-04-26 (doktorsavhandlingen)

Min doktorsavhandling (2013-04-26). Omslag. Errata 1. Errata 2. Spikblad. För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se PFS Böcker.
Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 

 • Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets verksamhet) är EU-konform.
 • Publications in the series Örebro Studies in Law. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
 • Translation into English of this thesis and of its backpage text.
 • Min doktorsavhandling nämns i VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2013 JURIDICUM Örebro universitet.
 • [Anm. I Svenskt Näringslivs Momsrapport i mars 2015 hänvisas, i not 104 på s. 35, helt och hållet till min doktorsavhandling ”För en problematisering av moms för enkla bolag och partsrederi” - se SNL Momsrapport.]

Under PFS Böcker finns bland annat senaste upplagan av min doktorsavhandling och en översättning av den upplagan till engelska, se 029Blå och 030Blå. Där finns också en bok i länken 035Blå, Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv, där jag behandlar bland annat en bifråga från doktorsavhandlingen. Den frågan hänför jag till sammansatta transaktioner, en problematik som jag har berört i ett antal artiklar i finska JFT och svenska Tidningen Balans, vilka är tillgängliga under Artiklar open access.

Min licentiatavhandling (2011-12-15). Omslag. För info om licentiatavhandlingen i tryckt upplaga: se Jure Förlag.
Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen

 • Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt - företagare - är EU-konform
 • Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
 • I VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2011 JURIDICUM Örebro universitet nämns min licentiatavhandling, och att jag med den var den förste jur. lic. vid universitetet.
 • [Anm. Lagändring som berör huvudfrågan i boken: kopplingen av 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävdes den 1 juli 2013 genom SFS 2013:368.]

Jag påbörjade forskning vid Örebro universitet 2015 i ämnet fiscal sociology (skattesociologi), och boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law utgjorde en förstudie till mitt forskningsprojekt benämnt Skattesociologi och användningen av skattemedel. Jag fortsätter med projektet, men inte vid det lärosätet. Se dock under LÄNK1 respektive LÄNK2 om mig och mitt forskningsprojekt, enligt den presentation som fanns på Örebro universitets hemsida så sent som i november 2017. Beträffande min forskning: se även PDF som innehåller Riksdagens inventering av skatteforskare 2013, där min licentiat- och doktorsavhandling (2011 och 2013) samt mitt forskningsarbete därefter i ämnet Sociology of Tax Law (fiscal sociology) nämns i avsnitt 17.2 (s. 45).

Beträffande fiscal sociology har jag skrivit ett s.k. paper, där jag introducerar boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law, som är min bok om en ny gren i ämnet fiscal sociology: Paper on The Making of Tax Laws.

EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national Swedish income tax law [Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, published first and only here on the 21st of April 2016] Published by the author. Under this link you find: the book (273 pages).

EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten (Utgåva 1, 2008). Under dessa länkar finner Du: infoblad och boken (247 sidor).En EG-rättsliga analys av framför allt kopplingen från mervärdesskattelagen till  inkomstskattelagen för bestämningen av skattesubjektet. Marknadsföringsinfo om boken.

EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act (Edition 1, 2007). Under these links you find: information about this book and the book (331 pages). Marketing of the book and the Swedish language version (of which this book is a translation into English). [About the Swedish language version of this book - see under the next headline below.]

Additions to EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act: Addition No. 1, the 7th of March 2007 (1 page); Addition No. 2, the 1st of April 2007 (1 page); and Addition No. 3 (Never issued in English to subscribers.).

EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen (Utgåva 1, 2007). Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (294 sidor). Marknadsföringsinfo om boken i den svenska versionen och i en version översatt till engelska (se under rubriken närmast ovan).

Meddelande om tillägg. Tillägg till EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen  [Utgåva 1]: Tillägg nr 1, 2007-03-07 (1 sida); Tillägg nr 2, 2007-04-01 (1 sida); och Tillägg nr 3, 2007-06-11 (1 sida).

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 3, 2006) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (379 sidor).

Meddelande om tillägg. Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten - en EG-rättslig analys [Utgåva 3]: Tillägg nr 1, 2006-06-29 (1 sida); och Tillägg nr 2, 2006-12-08 (2 sidor).

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 2, 2005) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (325 sidor). Marknadsföringsinfo om boken samt om häftet, Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004 .

Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten - en EG-rättslig analys [Utgåva 2]: Tillägg nr 1, 2005-05-09 (1 sida); och Tillägg nr 2, 2005-10-03 (1 sida).

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 4. Stockholm, mars 2006 (95 sidor). Under dessa länkar finner Du: mappens framsida, infoblad och mappen.

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 3. Vårby, januari 2005 (89 sidor). Under dessa länkar finner DU: mappens framsida, infoblad och mappen. [Utgåva 3 utgör en uppdatering av Tillägg nr 4, 2004-05-26 - se under rubriken närmast nedan.]

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 1, 2003) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (312 sidor). Marknadsföringsinfo om boken samt om häftet, Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004 (Tillägg nr 4 enligt nedan).

Meddelande om tillägg. Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten - en EG-rättslig analys [Utgåva 1]: Tillägg nr 1, 2003-12-23 (2 sidor); Tillägg nr 2, 2004-03-29 (Momsen och fakturan, mm. - en analys av de nya reglerna 2004, 70 sidor), infoblad; Tillägg nr 3, 2004-04-07 (Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004, 2 sidor); och Tillägg nr 4, 2004-05-26 (Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004, 82 sidor), infoblad.

Momshandboken Enligt 2001 års regler

OBS! Boken skiljer sig från dess tryckta version endast layoutmässigt. Framför allt har ledorden flyttats in från sidornas kanter till början av de stycken där sådana förekommer. Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (475 sidor).

Svensk moms i EU (1995)

OBS! Boken innehåller två bilagor i slutet, vilka här återfinns i separata filer (varför filen med boken här har något färre sidor än boken i tryck). Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (137 sidor) samt nämnda bilagor, Bil. 1 (2 sidor) och Bil. 2 (1 sida).

Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994)

OBS! Noterna numreras löpande genom boken, medan de numreras kapitel för kapitel i dess tryckta version. Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (496 sidor).

Mervärdesskatt En handbok Supplement nr 1 1994

Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och supplementet (32 sidor).

Mervärdesskatt En handbok Supplement nr 2 1994

Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och supplementet (52 sidor).

Mervärdeskatt En läro- och grundbok i moms (1993)

Under dessa länkar finner Du: framsida; baksidestext; och boken (336 sidor), Del 1, Del 2, kap. 6-9) och Del 2, kap. 10-14, Källförteckning, Förkortningslista, Noter och Register. Under denna länk finner Du sidor som kan ha sämre läsbarhet i huvudfilerna med boken. Det gäller sidorna 11, 42, 44, 52, 54, 60, 62, 70, 76, 80, 96, 102, 110, 112, 114, 138, 144, 150, 166, 210, 252, 284, 305, 306, 311, 313, 320 och 336. För att underlätta vid läsningen av de tre filerna med boken finns under denna länk en fil med Källförteckning, Förkortningslista, Noter och Register samlade.

Idéguide för uppsatsskrivning och forskning i ämnet mervärdesskatt eller för fördjupad argumentation i momsprocesser, etc.

Allmänt

I 021Grön finner Du på sidan 12 ett schema över SFS-historiken avseende bland annat mervärdesskatteförfattningarna. I schemat finner Du vägen bakåt i författningshistoriken för ämnet mervärdesskatt, genom att utgå från mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen i toppen av schemat. I boken, som är tillgänglig under PFS Böcker, finner Du för respektive författning också hänvisning till dess förarbeten.

Här ovan finner Du bland annat böcker som jag har skrivit om den gamla lagen (1968:430) om mervärdeskatt (GML) och om den gällande mervärdesskattelagen (1994:200), ML. I det hänseendet får nämnas, att Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994) innehåller (på s. 410-418) en paragrafnyckel mellan GML och ML (vilka där förkortas ML och NML). I Supplement nr 2 till den boken skrev jag bland annat om vad som var på gång beträffande momsen inför Sveriges EU-inträde 1995, och i Svensk moms i EU skrev jag direkt efter EU-inträdet om de nya reglerna på momsområdet. Dessa böcker är också tillgängliga ovan.

Min doktorsavhandling från 2013 är tillgänglig i en femte upplaga under PFS Böcker, där den återfinns under 029Blå, och den upplagan återfinns dessutom där i översättning till engelska under 030Blå. Aktuella böcker i ämnet är också Momsrullan IV (025Blå) och Momsreform II (033Blå), vilka också är tillgängliga under PFS Böcker. Förfaranderegler om bland annat moms behandlar jag i Skatteförfarandepraktikan (018Grön), som Du också finner under PFS Böcker.

Under Artiklar open access finns både historiska och aktuella artiklar som jag har skrivit om bland annat mervärdesskatt, där jag i titelöversikterna för de olika tidningarna och tidskrifterna markerar med (M) att en artikel berör mervärdesskatt.

Momsforskningen i Sverige

Jag har utarbetat ett studie- och forskningsmaterial ang. metodfrågor i momsforskningen i Sverige, där jag även lämnar förslag till verktyg för den forskningen. Nedan under länkarna A-F återfinns materialet samlat i digital form.

A-E är artiklar och F är en bok, samtliga av mig.

 • A. Alumn från Örebro universitet om momsforskningen i Sverige.
 • B. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 1
 • C. Momsforskningen i Sverige – vart är den på väg? Del 2
 • D. Momsforskningen i Sverige – metodfrågor
 • E. Alumn från Örebro universitet bygger på sin momsforskning med sammansatta transaktioner i förhållande till EU-rätten
 • F. Vara och tjänst vid sammansatta transaktioner – tolkning och tillämpning enligt mervärdesskattelagen och EU:s mervärdesskattedirektiv

Översiktligt får jag nämna följande om materialet:

A. är en introduktion och översikt avseende hela mitt projekt angående Momsforskningen i Sverige. D. är en omfattande genomgång av metodfrågorna och hur de har behandlats i den forskningen. B. är en översikt avseende D., och i C. behandlas hur framför allt användbarheten av en avhandling riskerar att bli förfelad till följd av avgränsningar baserade på felaktiga uppfattningar om lämpligt metodval för forskningen avseende mervärdesskatt i en EU-rättslig mening. E. är en introduktion och översikt avseende boken F., där jag föreslår ett verktyg att användas för analysen av frågor om moms vid sammansatta transaktioner.

Artiklarna under A., B., C., D. och E. återfinns även under Artiklar open access. Boken under F. återfinns också under PFS Böcker, kod 035Blå.

Se även: Tillägg (2021-08-20) till materialet under länkarna A-F ovan.

Under Artiklar open access lade jag den 7 februari 2022 ut ytterligare en artikel av mig som publicerades samma dag i JFT, vilken bygger vidare på min artikel i JFT med titeln "Momsforskningen i Sverige – metodfrågor" (jfr D.). Den här gången går jag vidare med svenska språkets ställning i momsforskningen i Sverige. Du finner också den nya artikeln direkt under denna länk.

PM etc. ang. momsreformen 1991, genom SFS 1990:576; bet. 1989/90:SkU31, prop. 1989/90:111 och SOU 1989:35 - Reformerad mervärdeskatt m.m.

 • Utredningen SOU 1989:35 Del I och II - Reformerad mervärdeskatt m.m. återfinns i Kungl. bibliotekets "Digitaliserade SOU 1922-1999", vartill jag har lagt in följande länk: Regina (KB).
 • Kopia på PM av 1989-09-25, vilket jag upprättade under min tid hos Riksskatteverket (RSV) och som avser dels RSV:s interna uppfattningar hos olika avdelningar om utredningen SOU 1989:35, dels svaren från RSV:s underremissinstanser beträffande utredningen. Underremissinstanserna var de olika skattemyndigheterna i länen.
 • Eftersom den svenska skatteförvaltningen sedan 2004 består i en enda rikstäckande myndighet, Skatteverket (SKV), torde det numera inte förekomma att synpunkter på skattereformer fångas upp officiellt sett från skatteförvaltningen i olika delar av landet. RSV:s PM 1989-09-25 är således unikt och alltjämt av intresse för forskningen eller avancerade processer om moms, eftersom utredningen SOU 1989:35 bland annat innebar att tjänstebegreppet anpassades den 1 januari 1991 till EU-rätten på området, genom ändring enligt SFS 1990:576 av lagen (1968:430) om mervärdeskatt - föregångaren till den gällande mervärdesskattelagen (1994:200).

Nyhetsbrev om moms och andra skattefrågor, utgivet av mig 1998-2011

Översikt avseende nyhetsbreven (Nyh), vilka i följande fall återfinns i särskilda filer:

Nyh 5 2007; Nyh 1 2004; Nyh 7 2003; Nyh 4 2003; Nyh 3 2003; Nyh 2 2003; Nyh 1 2003; Nyh 2 2002; Nyh 1 2002; Nyh 2 2001; Nyh 1 2001; Nyh 6 2000; Nyh 5 2000; Nyh 4 2000; Nyh 3 2000; Nyh 2 2000; Nyh 1 2000; Nyh 7 1999; Nyh 6 1999; Nyh 5 1999; Nyh 4 1999; Nyh 3 1999; Nyh 2 1999; Nyh 1 1999; Nyh 8 1998; Nyh 7 1998; Nyh 6 1998; Nyh 5 1998; Nyh 4 1998; Nyh 3 1998; Nyh 2 1998; Nyh 1 1998.

Remissyttranden om moms från Sveriges advokatsamfund till Finansdepartementet, där jag har medverkat vid arbetet med yttrandet

Jag har direkt medverkat i arbetet med följande remissvar (R):

R-2005/1212 (2005-09-26); R-2004/1266 (2004-12-22); R-2003/0656 (2003-08-20).

Sveriges advokatsamfund har också tackat för min medverkan 2005, 2004 och 2003.

[Ang. R-2004/1266: jfr även under Artiklar open access, NJ 1 2005 och SST 2 2005.]

Särskilt om företrädaransvar

Under PFS Böcker återfinns fjärde upplagan av Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer, se 020Grön. I den boken behandlar jag företrädaransvarsinstitutet beträffande bland annat moms.

För övrigt återfinns här mitt examensarbete om företrädaransvar från 1985: 1985 vt 20p Göteborgs universitet. Det var det första sammanhållna verket om rättsutvecklingen i ämnet, och kan således finna uppgifter där av historiskt intresse beträffande företrädaransvarsinstitutet.

Särskilt om skatt och straffrätt

Skatteförfarandepraktikan (018Grön), som Du finner under PFS Böcker, innehåller bland annat straffrättsliga frågeställningar på skatteområdet.

Exempel på särskilda straffrättsliga frågeställningar avseende moms återfinns i mitt föredrag på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet. Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS. [Framsida till PM med föredrag; OH-bild från arrangören VJS.]

Exempel på särskilda straffrättsliga frågeställningar avseende inkomstskatt återfinns i min artikel i Balans Fördjupningsbilaga nr 2 2019, s. 13-17 – Skattebrott och bokföringsbrott När det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet. Du finner artikeln under Artiklar open access.

För övrigt finner Du under Artiklar open access en trilogi av artiklar av mig som berör straffrätten och skatteområdet, vilka publicerades i Dagens Juridik 2019-02-19, 2019-03-11 och 2019-03-26.

Särskilt om vissa redovisningsrättsliga frågor i samband med företrädaransvar och straffrätt på skatteområdet

Jag och Civ. ek. Greger Bolin lämnade den 18 december 2018 förslag med framför allt processuella kommentarer till International Accounting Standards Board (IASB) angående dess Discussion Paper av den 28 juni 2018 i FICE-projektet, dvs. the Financial Instruments with Characteristics of Equity research project. Vårt förslag är av ett processuellt intresse för tillämpningen av IAS 32 angående distinktionen mellan skuld och eget kapital beträffande sådana finansiella instrument. Något som kan vara av betydelse exempelvis i mål om företrädares personliga ansvar för skatteskulder hos juridiska personer (företrädaransvar) samt i brottmål om bokföringsbrott och skattebrott. Projektledaren för FICE-projektet gav en personlig positiv respons på vårt förslag per mejl den 25 mars 2020.

I förevarande sammanhang får jag också nämna min artikel i Dagens Juridik 2020-03-06, "Samlat grepp nödvändigt beträffande nationella skattereformer". Där tar jag bland annat upp risken för en börsbubbla, och anger som en komplicerande omständighet i det hänseendet att numera har mer än 39 procent av företagen på Stockholmsbörsen goodwillposter som överstiger 50 procent av det egna kapitalet, och att i många av dem är goodwill den största tillgångsposten i balansräkningen. Du finner artikeln under Artiklar open access.

Förslag till skattereformer, utveckling av metodfrågor och uppslag för forskning eller uppsatsämnen

Ovan under rubriken Momsforskningen i Sverige återfinns ett studie- och forskningsmaterial som jag har upprättat över metodfrågorna i den forskningen – med mina förslag till verktyg att använda därvidlag.

Momsreform II (033Blå), som återfinns under PFS Böcker, innehåller mina förslag till en reformering av mervärdesskatten nationellt och på EU-nivå.

I en artikel i Dagens Juridik 2020-03-06 föreslår jag en reformering också av inkomstskatten. Där hänvisar jag även bland annat till min artikel om en så kallad boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning i Balans Fördjupningsbilaga nr 5 2017, s. 8-13. Båda artiklarna finner Du under Artiklar open access.

Se även reformförslag i min bok The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law (010Röd). Med det ämnet avser jag att utveckla en ny gren i ämnet fiscal sociology (skattesociologi). Boken återfinns under PFS Böcker, och dessutom introducerar jag den i följande paper: Paper on The Making of Tax Laws. Se mer om min forskning i ämnet skattesociologi (Sociology of Tax Law/fiscal sociology) under PFS Böcker.

Dessutom har jag utgått från nyss nämnda bok och utvecklat metodfrågor i boken Law and Language on The Making of Tax Laws and Words and context – with Legal Semiotics (011Röd), som återfinns under PFS Böcker. Beträffande juridisk semiotik (legal semiotics) har jag också publicerat en artikel i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) - i JFT 5 2018, s. 307-328, som finns under Artiklar open access.

Med boken Ord och kontext i EU-skatterätten - En analys av svensk moms i ett law and language-perspektiv (034Blå), som återfinns under PFS Böcker, ger jag min syn på hur en akademisk avhandling eller annan forskningsinsats skulle kunna se ut i ämnet law and language i skattereglerna.

Böckerna och artiklarna under denna rubrik ger sålunda även uppslag till forskning eller uppsatsämnen på skatteområdet. Jag lämnar här också särskilda exempel på uppsatsämnen för studenter vid högskola/universitet. Se även Justitiedepartementets PM med förslag till uppsatsämnen: 2020-04-30; 2019-03-11.

Uppsatser på olika högskolor och universitet med hänvisningar till mig

Utlandet

1, 2018.

Sverige

65, 2021; 64, 2020; 63, 2020; 62, 2020; 61, 2019; 60, 2019; 59, 2019; 58, 2019; 57, 2018; 56, 2018; 55, 2017; 54, 2016; 53, 2016; 52, 2016; 51, 2016; 50, 2015; 49, 2015; 48, 2015; 47, 2014; 46, 2014; 45, 2013; 44, 2013; 43, 2012; 42, 2012; 41, 2012; 40, 2011; 39, 2010; 38, 2010; 37, 2010; 36, 2010; 35, 2009; 34, 2009; 33, 2009; 32, 2009; 31, 2008; 30, 2008; 29, 2008; 28, 2008; 27, 2008; 26, 2008; 25, 2007; 24, 2007; 23, 2007; 22, 2007; 21, 2007; 20, 2007; 19, 2007; 18, 2006; 17, 2005; 16, 2004; 15, 2004; 14, 2004; 13, 2004; 12, 2003; 11, 2003; 10, 2003; 9, 2002; 8, 2002; 7, 2002; 6, 2002; 5, 2001; 4, 2001; 3, 2001; 2, 2000; 1, 1998.