Böcker av Björn Forssén, m.m.

Under åren 1993-2014 utgavs böcker i främst skatterätt och från och med 2015 sker utgivningen i första hand i form av e-böcker

 • Böcker 1993-2014: Böcker
 • Titlar översikt 2015- : PFS Böcker
 • Jag har även skrivit i handböcker utgivna av internationella organisationer - se t.ex. VAT in Europe (Nexia International).

Andra fall av referenser till mig eller mina böcker

 • Även bibliotek utomlands har vissa av mina böcker.
 • Avhandlingar där mina avhandlingar, böcker eller artiklar nämns.
 • Intervjuer med mig i egenskap av byrådirektör/skattejurist hos skatteförvaltningen dels (I.) inför basbreddningen av momsen den 1 januari och 1 mars 1990, genom SFS 1989:1027, dels (II.) inför införandet den 1 juli 1994 av gällande mervärdesskattelag (1994:200). Ang. I.: se Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 1989-12-20, Förstasidan, utdrag förstasidan och utdrag s. 24 del 2. Ang. II: se Svensk i världen Nr 4-5/94, utdrag s. 13. [Intervjun i VLT ledde för övrigt till stopplagstiftning, genom SFS 1990:29, med tillämpning fr.o.m. den 12 januari 1990.
 • Fler exempel på referenser till mig eller mina böcker.

Här finner Du böcker i fulltext i open access

[Även under PFS Böcker finns böcker i fulltext i open access.]

Mina båda avhandlingar 2011-12-15 (licentiatavhandlingen) och 2013-04-26 (doktorsavhandlingen)

Min licentiatavhandling (2011-12-15): AvhandlingLicentiatBF. För info om licentiatavhandlingen i tryckt upplaga: se Jure Förlag.
Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen 

 • Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt - företagare - är EU-konform
 • Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
 • [Anm. Lagändring som berör huvudfrågan i boken: kopplingen av 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävdes den 1 juli 2013 genom SFS 2013:368.]

Min doktorsavhandling (2013-04-26): AvhandlingDoktorBF. För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se PFS Böcker.
Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 

 • Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets verksamhet) är EU-konform.
 • Publications in the series Örebro Studies in Law. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
 • [Anm. I Svenskt Näringslivs Momsrapport i mars 2015 hänvisas, i not 104 på s. 35, helt och hållet till min doktorsavhandling ”För en problematisering av moms för enkla bolag och partsrederi” - se 2015 mars SNL Momsrapport.]

Mina böcker som utgjorde ett förstadium till de båda nämnda avhandlingarna

Momspärm 2007sv
EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen 

 • Utgåva 1 (294 sidor). En genomgång av kopplingarna från mervärdesskattelagen till inkomstskattelagen, för bestämningen av vissa momsbegrepp såsom yrkesmässighet och verksamhet och hur de håller EG-rättligt sett.
 • Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm februari 2007. ISBN 978-91-7199-120-1

Momspärm 2007eng
EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act 

 • Edition 1 (329 pages). A review of the connections from the Swedish VAT act to the Swedish income tax act, for the determination of certain VAT concepts such as taxable person (Sw., yrkesmässig verksamhet) and activity (Sw., verksamhet) and their EC conformity. Stockholm February 2007.
 • Publisher: The foundation VJS. Stockholm February 2007. ISBN 978-91-7199-121-8

Momspärm 2008sv
EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten 

 • Utgåva 1 (247 sidor). En EG-rättsliga analys av framför allt kopplingen från mervärdesskattelagen till  inkomstskattelagen för bestämningen av skattesubjektet.
 • Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm december 2008. ISBN 978-91-977553-0-6

Momspärm 2009eng (utgiven först och endast här 2016-04-21)
EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national Swedish income tax law

 • [Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, published first and only here on the 21st of April 2016 (e-book)] Published by the author.

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 1, 2003) OBS! Boken har en annan sidbrytning än dess tryckta version. Under dessa länkar finner Du: omslaget, infoblad och boken (312 sidor).

Momshandboken Enligt 2001 års regler

OBS! Boken skiljer sig från dess tryckta version endast layoutmässigt. Framför allt har ledorden flyttats in från sidornas kanter till början av de stycken där sådana förekommer. Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (475 sidor).

Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994)

OBS! Noterna numreras löpande genom boken, medan de numreras kapitel för kapitel i dess tryckta version. Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (496 sidor).

Föredrag m.m.

 • Mitt föredrag på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet. Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS: 01114SvJurStBF
 • Mitt examensarbete om företrädaransvar: 1985 vt 20p Göteborgs universitet

Uppsatser på olika högskolor och universitet med hänvisningar till mig

42, 2019; 41, 2019; 40, 2018; 39, 2018; 38, 2017; 37, 2016; 36, 2016; 35, 2015; 34, 2015; 33, 2015; 32, 2014; 31, 2013; 30, 2013; 29, 2012; 28, 2011; 27, 2010; 26, 2010; 25, 2010; 24, 2009; 23, 2009; 22, 2008; 21, 2008; 20, 2008; 19, 2008; 18, 2007; 17, 2007; 16, 2007; 15, 2007; 14, 2006; 13, 2004; 12, 2004; 11, 2004; 10, 2003; 9, 2003; 8, 2002; 7, 2002; 6, 2002; 5, 2001; 4, 2001; 3, 2001; 2, 2000; 1, 1998.

Mina förslag till uppsatsämnen

Exempel på uppsatsämnen för studenter vid högskola/universitet.

Nyhetsbrev om moms och andra skattefrågor, utgivet av mig 1998-2011

Översikt avseende nyhetsbreven (Nyh), vilka i följande fall återfinns i särskilda filer:

Nyh 5 2007; Nyh 1 2004; Nyh 7 2003; Nyh 4 2003; Nyh 3 2003; Nyh 2 2003; Nyh 1 2003; Nyh 2 2002; Nyh 1 2002; Nyh 2 2001; Nyh 1 2001; Nyh 6 2000; Nyh 5 2000; Nyh 4 2000; Nyh 3 2000; Nyh 2 2000; Nyh 1 2000; Nyh 7 1999; Nyh 6 1999; Nyh 5 1999; Nyh 4 1999; Nyh 3 1999; Nyh 2 1999; Nyh 1 1999; Nyh 8 1998; Nyh 7 1998; Nyh 6 1998; Nyh 5 1998; Nyh 4 1998; Nyh 3 1998; Nyh 2 1998; Nyh 1 1998.

Remissyttranden om moms från Sveriges advokatsamfund till Finansdepartementet, där jag har medverkat vid arbetet med yttrandet

Jag har direkt medverkat i arbetet med följande remissvar (R):

R-2005/1212 (2005-09-26); R-2004/1266 (2004-12-22); R-2003/0656 (2003-08-20).

Sveriges advokatsamfund har också tackat för min medverkan 2005, 2004 och 2003.

För forskningen om moms och fördjupad argumentation i momsprocesser - PM etc. ang. momsreformen 1991, genom SFS 1990:576; bet. 1989/90:SkU31, prop. 1989/90:111 och SOU 1989:35 - Reformerad mervärdeskatt m.m.

 • Utredningen SOU 1989:35 Del I och II - Reformerad mervärdeskatt m.m. återfinns i Kungl. bibliotekets "Digitaliserade SOU 1922-1999", vartill jag har lagt in följande länk: Regina (KB).
 • LÄNK till kopia på PM av 1989-09-25, vilket jag upprättade under min tid hos Riksskatteverket (RSV) och som avser dels RSV:s interna uppfattningar hos olika avdelningar om utredningen SOU 1989:35, dels svaren från RSV:s underremissinstanser beträffande utredningen. Underremissinstanserna var de olika skattemyndigheterna i länen.
 • Eftersom den svenska skatteförvaltningen sedan 2004 består i en enda rikstäckande myndighet, Skatteverket (SKV), torde det numera inte förekomma att synpunkter på skattereformer fångas upp officiellt sett från skatteförvaltningen i olika delar av landet. RSV:s PM 1989-09-25 är således unikt och alltjämt av intresse för forskningen eller avancerade processer om moms, eftersom utredningen SOU 1989:35 bland annat innebar att tjänstebegreppet anpassades den 1 januari 1991 till EU-rätten på området, genom ändring enligt SFS 1990:576 av lagen (1968:430) om mervärdeskatt - föregångaren till den gällande mervärdesskattelagen (1994:200).