Böcker av Björn Forssén, m.m.

Under åren 1993-2014 utgavs böcker i främst skatterätt och från och med 2015 sker utgivningen i första hand i form av e-böcker

 • Böcker 1993-2014: Böcker
 • Titlar översikt 2015- : PFS Böcker
 • Jag har även skrivit i handböcker utgivna av internationella organisationer - se t.ex. VAT in Europe (Nexia International).

Andra fall av referenser till mig eller mina böcker

 • Även bibliotek utomlands har vissa av mina böcker.
 • Avhandlingar där mina avhandlingar, böcker eller artiklar nämns.
 • Intervjuer med mig i egenskap av byrådirektör/skattejurist hos skatteförvaltningen dels (I.) inför basbreddningen av momsen den 1 januari och 1 mars 1990, genom SFS 1989:1027, dels (II.) inför införandet den 1 juli 1994 av gällande mervärdesskattelag (1994:200). Ang. I.: se Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 1989-12-20, Förstasidan, utdrag förstasidan och utdrag s. 24 del 2. Ang. II: se Svensk i världen Nr 4-5/94, utdrag s. 13. [Intervjun i VLT ledde för övrigt till stopplagstiftning, genom SFS 1990:29, med tillämpning fr.o.m. den 12 januari 1990.
 • Fler exempel på referenser till mig eller mina böcker.

Här finner Du böcker i fulltext i open access

[Även under PFS Böcker finns böcker i fulltext i open access.]

Mina båda avhandlingar 2011-12-15 (licentiatavhandlingen) och 2013-04-26 (doktorsavhandlingen)

Min doktorsavhandling (2013-04-26). För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se PFS Böcker.
Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 

 • Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets verksamhet) är EU-konform.
 • Publications in the series Örebro Studies in Law. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
 • [Anm. I Svenskt Näringslivs Momsrapport i mars 2015 hänvisas, i not 104 på s. 35, helt och hållet till min doktorsavhandling ”För en problematisering av moms för enkla bolag och partsrederi” - se SNL Momsrapport.]

Min licentiatavhandling (2011-12-15). För info om licentiatavhandlingen i tryckt upplaga: se Jure Förlag.
Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen

 • Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt - företagare - är EU-konform
 • Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5 [Open Access i DiVA (www.diva-portal.org)]
 • [Anm. Lagändring som berör huvudfrågan i boken: kopplingen av 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävdes den 1 juli 2013 genom SFS 2013:368.]

Se även marknadsföring av några av mina böcker som publicerades hos Jure Förlag AB åren 2010-2013.

EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national Swedish income tax law [Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, published first and only here on the 21st of April 2016] Published by the author. Under this link you find: the book (273 pages).

EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten (Utgåva 1, 2008). Under dessa länkar finner Du: infoblad och boken (247 sidor).En EG-rättsliga analys av framför allt kopplingen från mervärdesskattelagen till  inkomstskattelagen för bestämningen av skattesubjektet. Marknadsföringsinfo om boken.

EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act (Edition 1, 2007). Under these links you find: information about this book and the book (331 pages). Marketing of the book and the Swedish language version (of which this book is a translation into English). [About the Swedish language version of this book - see under the next headline below.]

Additions to EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act: Addition No. 1, the 7th of March 2007 (1 page); Addition No. 2, the 1st of April 2007 (1 page); and Addition No. 3 (Never issued in English to subscribers.).

EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen (Utgåva 1, 2007). Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (294 sidor). Marknadsföringsinfo om boken i den svenska versionen och i en version översatt till engelska (se under rubriken närmast ovan).

Meddelande om tillägg. Tillägg till EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen  [Utgåva 1]: Tillägg nr 1, 2007-03-07 (1 sida); Tillägg nr 2, 2007-04-01 (1 sida); och Tillägg nr 3, 2007-06-11 (1 sida).

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 3, 2006) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (379 sidor).

Meddelande om tillägg. Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten - en EG-rättslig analys [Utgåva 3]: Tillägg nr 1, 2006-06-29 (1 sida); och Tillägg nr 2, 2006-12-08 (2 sidor).

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 2, 2005) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (325 sidor). Marknadsföringsinfo om boken samt om häftet, Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004 .

Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten - en EG-rättslig analys [Utgåva 2]: Tillägg nr 1, 2005-05-09 (1 sida); och Tillägg nr 2, 2005-10-03 (1 sida).

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 4. Stockholm, mars 2006 (95 sidor). Under dessa länkar finner Du: mappens framsida, infoblad och mappen.

Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 3. Vårby, januari 2005 (89 sidor). Under dessa länkar finner DU: mappens framsida, infoblad och mappen. [Utgåva 3 utgör en uppdatering av Tillägg nr 4, 2004-05-26 - se under rubriken närmast nedan.]

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 1, 2003) OBS! Boken har en annan sidbrytning än pärmversionen. Under dessa länkar finner Du: pärmens framsida, infoblad och boken (312 sidor). Marknadsföringsinfo om boken samt om häftet, Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004 (Tillägg nr 4 enligt nedan).

Meddelande om tillägg. Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten - en EG-rättslig analys [Utgåva 1]: Tillägg nr 1, 2003-12-23 (2 sidor); Tillägg nr 2, 2004-03-29 (Momsen och fakturan, mm. - en analys av de nya reglerna 2004, 70 sidor), infoblad; Tillägg nr 3, 2004-04-07 (Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004, 2 sidor); och Tillägg nr 4, 2004-05-26 (Momsen och fakturan, m.m. - en analys av de nya reglerna 2004, 82 sidor), infoblad.

Momshandboken Enligt 2001 års regler

OBS! Boken skiljer sig från dess tryckta version endast layoutmässigt. Framför allt har ledorden flyttats in från sidornas kanter till början av de stycken där sådana förekommer. Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (475 sidor).

Svensk moms i EU (1995)

OBS! Boken innehåller två bilagor i slutet, vilka här återfinns i separata filer (varför filen med boken här har något färre sidor än boken i tryck). Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (137 sidor) samt nämnda bilagor, Bil. 1 (2 sidor) och Bil. 2 (1 sida).

Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994)

OBS! Noterna numreras löpande genom boken, medan de numreras kapitel för kapitel i dess tryckta version. Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och boken (496 sidor).

Mervärdesskatt En handbok Supplement nr 1 1994

Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och supplementet (32 sidor).

Mervärdesskatt En handbok Supplement nr 2 1994

Under dessa länkar finner Du: omslaget, baksidestexten och supplementet (52 sidor).

Idéguide för uppsatsskrivning och forskning i ämnet mervärdesskatt eller för fördjupad argumentation i momsprocesser

Allmänt

I 021Grön finner Du på sidan 12 ett schema över SFS-historiken avseende bland annat mervärdesskatteförfattningarna. I schemat finner Du vägen bakåt i författningshistoriken för ämnet mervärdesskatt, genom att utgå från mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen i toppen av schemat. I boken, som finns i open access under PFS Böcker, finner Du för respektive författning också hänvisning till dess förarbeten.

Här ovan finner Du i open access bland annat böcker som jag har skrivit om den gamla lagen (1968:430) om mervärdeskatt (GML) och om den gällande mervärdesskattelagen (1994:200), ML. I det hänseendet får nämnas, att Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994) innehåller (på s. 410-418) en paragrafnyckel mellan GML och ML (vilka där förkortas ML och NML). I Supplement nr 2 till den boken skrev jag bland annat om vad som var på gång beträffande momsen inför Sveriges EU-inträde 1995, och i Svensk moms i EU skrev jag direkt efter EU-inträdet om de nya reglerna på momsområdet. Dessa böcker finns också i open access ovan.

Min doktorsavhandling från 2013 finns i en femte upplaga i open access under PFS Böcker, där den återfinns under 029Blå, och den upplagan återfinns dessutom där i översättning till engelska i open access under 030Blå. Aktuella böcker i ämnet är också Momsrullan IV (025Blå) och Momsreform II (033Blå), vilka också finns i open access under PFS Böcker. Förfaranderegler om bland annat moms behandlar jag i Skatteförfarandepraktikan (018Grön), som Du också finner i open access under PFS Böcker.

Under Artiklar open access finns både historiska och aktuella artiklar som jag har skrivit om bland annat mervärdesskatt, där jag i titelöversikterna för de olika tidningarna och tidskrifterna markerar med (M) att en artikel berör mervärdesskatt.

PM etc. ang. momsreformen 1991, genom SFS 1990:576; bet. 1989/90:SkU31, prop. 1989/90:111 och SOU 1989:35 - Reformerad mervärdeskatt m.m.

 • Utredningen SOU 1989:35 Del I och II - Reformerad mervärdeskatt m.m. återfinns i Kungl. bibliotekets "Digitaliserade SOU 1922-1999", vartill jag har lagt in följande länk: Regina (KB).
 • Kopia på PM av 1989-09-25, vilket jag upprättade under min tid hos Riksskatteverket (RSV) och som avser dels RSV:s interna uppfattningar hos olika avdelningar om utredningen SOU 1989:35, dels svaren från RSV:s underremissinstanser beträffande utredningen. Underremissinstanserna var de olika skattemyndigheterna i länen.
 • Eftersom den svenska skatteförvaltningen sedan 2004 består i en enda rikstäckande myndighet, Skatteverket (SKV), torde det numera inte förekomma att synpunkter på skattereformer fångas upp officiellt sett från skatteförvaltningen i olika delar av landet. RSV:s PM 1989-09-25 är således unikt och alltjämt av intresse för forskningen eller avancerade processer om moms, eftersom utredningen SOU 1989:35 bland annat innebar att tjänstebegreppet anpassades den 1 januari 1991 till EU-rätten på området, genom ändring enligt SFS 1990:576 av lagen (1968:430) om mervärdeskatt - föregångaren till den gällande mervärdesskattelagen (1994:200).

Nyhetsbrev om moms och andra skattefrågor, utgivet av mig 1998-2011

Översikt avseende nyhetsbreven (Nyh), vilka i följande fall återfinns i särskilda filer:

Nyh 5 2007; Nyh 1 2004; Nyh 7 2003; Nyh 4 2003; Nyh 3 2003; Nyh 2 2003; Nyh 1 2003; Nyh 2 2002; Nyh 1 2002; Nyh 2 2001; Nyh 1 2001; Nyh 6 2000; Nyh 5 2000; Nyh 4 2000; Nyh 3 2000; Nyh 2 2000; Nyh 1 2000; Nyh 7 1999; Nyh 6 1999; Nyh 5 1999; Nyh 4 1999; Nyh 3 1999; Nyh 2 1999; Nyh 1 1999; Nyh 8 1998; Nyh 7 1998; Nyh 6 1998; Nyh 5 1998; Nyh 4 1998; Nyh 3 1998; Nyh 2 1998; Nyh 1 1998.

Remissyttranden om moms från Sveriges advokatsamfund till Finansdepartementet, där jag har medverkat vid arbetet med yttrandet

Jag har direkt medverkat i arbetet med följande remissvar (R):

R-2005/1212 (2005-09-26); R-2004/1266 (2004-12-22); R-2003/0656 (2003-08-20).

Sveriges advokatsamfund har också tackat för min medverkan 2005, 2004 och 2003.

Särskilt om moms och företrädaransvar

I open access under PFS Böcker finns, under 020Grön, fjärde upplagan av Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer. I den boken behandlar jag företrädaransvarsinstitutet beträffande bland annat moms.

Under rubriken Föredrag m.m. nedan finner Du också mitt examensarbete om företrädaransvar från 1985, som var det första sammanhållna verket om rättsutvecklingen i ämnet, och där Du således kan hitta uppgifter av historiskt intresse beträffande företrädaransvarsinstitutet.

Föredrag m.m.

 • Mitt föredrag på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet. Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS.
 • Mitt examensarbete om företrädaransvar: 1985 vt 20p Göteborgs universitet

Uppsatser på olika högskolor och universitet med hänvisningar till mig

42, 2019; 41, 2019; 40, 2018; 39, 2018; 38, 2017; 37, 2016; 36, 2016; 35, 2015; 34, 2015; 33, 2015; 32, 2014; 31, 2013; 30, 2013; 29, 2012; 28, 2011; 27, 2010; 26, 2010; 25, 2010; 24, 2009; 23, 2009; 22, 2008; 21, 2008; 20, 2008; 19, 2008; 18, 2007; 17, 2007; 16, 2007; 15, 2007; 14, 2006; 13, 2004; 12, 2004; 11, 2004; 10, 2003; 9, 2003; 8, 2002; 7, 2002; 6, 2002; 5, 2001; 4, 2001; 3, 2001; 2, 2000; 1, 1998.

Mina förslag till uppsatsämnen

Exempel på uppsatsämnen för studenter vid högskola/universitet.