Böcker av Björn Forssén, m.m.

Under åren 1993-2014 utgavs böcker i främst skatterätt och från och med 2015 sker utgivningen i första hand i form av e-böcker

Böcker 1993-2014: Böcker

Titlar översikt 2015-: PFS Böcker. E-böcker och tryckta versioner säljs av flera nätbokhandlare. Jag har även skrivit i handböcker utgivna av internationella organisationer - se t.ex. VAT in Europe (Nexia International). Även bibliotek utomlands har vissa av mina böcker.

Avhandlingar där Björn Forsséns avhandlingar, böcker eller artiklar nämns: AvhRefBF

Här finner Du böcker i fulltext i open access

Mina båda avhandlingar 2011-12-15 (licentiatavhandlingen) och 2013-04-26 (doktorsavhandlingen)

Björn Forsséns licentiatavhandling (2011-12-15): AvhandlingLicentiatBF. För info om licentiatavhandlingen i tryckt upplaga: se Jure Förlag.
Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen 
Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen (1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt - företagare - är EU-konform
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5
[Anm.: Lagändring som berör huvudfrågan i boken, kopplingen av 4 kap. 1 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) upphävdes den 1 juli 2013 genom SFS 2013:368.]

Björn Forsséns doktorsavhandling (2013-04-26): AvhandlingDoktorBF , finns även i databasen DiVA på www.oru.se. För senare upplagor av doktorsavhandlingen: se PFS Böcker.
Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 
Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets verksamhet) är EU-konform.
Publications in the series Örebro Studies in Law [Open Access i DiVA (www.oru.se/bibliotek)]. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5
[Anm.: I Svenskt Näringslivs Momsrapport i mars 2015 hänvisas, i not 104 på s. 35, helt och hållet till Björn Forsséns doktorsavhandling ”För en problematisering av moms för enkla bolag och partsrederi” - se 2015 mars SNL Momsrapport.]

Böcker som utgjorde ett förstadium till de båda nämnda avhandlingarna:

Momspärm 2007sv
EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av begreppet yrkesmässigverksamhet i mervärdesskattelagen 
Utgåva 1 (294 sidor). En genomgång av kopplingarna från mervärdesskattelagen till inkomstskattelagen, för bestämningen av vissa momsbegrepp såsom yrkesmässighet och verksamhet och hur de håller EG-rättligt sett.
Stockholm februari 2007
Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm
februari 2007. ISBN 978-91-7199-120-1

Momspärm 2007eng
EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act 
Edition 1 (329 pages). A review of the connections from the Swedish VAT act to the Swedish income tax act, for the determination of certain VAT concepts such as taxable person (Sw., yrkesmässig verksamhet) and activity (Sw., verksamhet) and their EC conformity.
Stockholm February 2007.
Publisher: The foundation VJS. Stockholm February 2007. ISBN 978-91-7199-121-8

Momspärm 2008sv
EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten 
Utgåva 1 (247 sidor). En EG-rättsliga analys av framför allt kopplingen från mervärdesskattelagen till  inkomstskattelagen för bestämningen av skattesubjektet. Stockholm december 2008
Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm december 2008.
ISBN 978-91-977553-0-6

Momspärm 2009eng (utgiven först och endast här 2016-04-21)
EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national Swedish income tax law
[Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, published first and only here on the 21st of April 2016 (e-book)]
Published by the author.

Föredrag m.m.

Föredrag av Björn Forssén på Svensk Juriststämma 2001-11-14 (Stockholmsmässan i Älvsjö), Moms och omsättningsbegreppet.
Karusellen hos skatte- och ekobrottsmyndigheten (SKM och EBM). Arrangör VJS: 01114SvJurStBF
Björn Forsséns examensarbete om företrädaransvar: 1985 vt Björn Forssén 20p Göteborgs un

Uppsatser på olika högskolor och universitet med hänvisningar till Björn Forssén

42, 2019; 41, 2019; 40, 2018; 39, 2018; 38, 2017; 37, 2016; 36, 2016; 35, 2015; 34, 2015; 33, 2015; 32, 2014; 31, 2013; 30, 2013; 29, 2012; 28, 2011; 27, 2010; 26, 2010; 25, 2010; 24, 2009; 23, 2009; 22, 2008; 21, 2008; 20, 2008; 19, 2008; 18, 2007; 17, 2007; 16, 2007; 15, 2007; 14, 2006; 13, 2004; 12, 2004; 11, 2004; 10, 2003; 9, 2003; 8, 2002; 7, 2002; 6, 2002; 5, 2001; 4, 2001; 3, 2001; 2, 2000; 1, 1998.

Björn Forsséns förslag till uppsatsämnen

Exempel på uppsatsämnen för studenter vid högskola/universitet: LÄNK